Al?nan (Bir Riley Paige Gizemi—Kitap 2).  Blake Pierce

Al?nan (Bir Riley Paige Gizemi—Kitap 2)

Bir Riley Paige Gizemi

By Blake Pierce

Format: EPUB  
Protection:Watermarking
Availability: Instant download

Synopsis

New York’ta, öldürülen kad?nlar?n cesetleri ?ehrin çe?itli yerlerinde zincirlerle as?lm?? olarak bulunuyordu. FBI bu i? için arand???nda, i?lenen cinayetlerin tuhaf do?as? ve eldeki ipuçlar?n?n eksikli?i nedeniyle bunu çözebilecek tek ki?i: Özel Ajan Riley Paige’di. Son davas?n?n ard?ndan Riley, seri katilin hala d??ar?da oldu?unu ve öldürmek için kendisini takip etti?ini hissetmekte ve yeni bir dava almak için pek istek duymamaktad?r. Riley, katillerin zihnindeki dü?ünceleri ve tak?nt?l? do?alar?n? okuyabilme yete?i ile bu davan?n kendisi taraf?ndan çözülebilece?ini bilmekte ve çok zorlanacak olsa bile davay? reddedemeyece?ini dü?ünmektedir. Katilin kand?r?lm?? zihnine girebilmek ve onun psikotikli?inin derinli?ini anlamak için gösterdi?i çaba ve yapt??? ara?t?rmalar Riley’i yetimhanelere, ak?l hastanelerine ve hapishanelere ta??yacakt?r. Gerçek bir psikopat seri katilin pe?inde oldu?unu ve bir sonraki kurban? kurtarmak için fazla zaman? olmad???n? bilmektedir. Ama yapt??? i?in a??rl???yla birlikte, ailesinin hedef al?nmas?, zaten k?r?lgan olan ruhuna fazla gelecek ve geç kalacakt?r. Kalp at??lar?n?z? h?zland?racak bir psikolojik gerilim serisinin 2. Kitab? olan ALINAN, sevilen karakteri ile gecenin geç saatlerine kadar elinizden b?rakamayaca??n?z bir romand?r. Riley Paige serisinin 3. Kitab? yak?nda sizlerle bulu?acakt?r.

Blake Pierce