Kiedy kochasz kobiet?. Micha? Majewski

Kiedy kochasz kobiet?

By Micha? Majewski

Format: EPUB  
Availability: Instant download

Synopsis

& bdquo;Kiedy kochasz kobiet? " Micha?a Majewskiego to zbiór 10 miniatur opowiadaj?cych o tym, jak ró?n? potrafi by? mi?o?? i jak przemo?ny wp?yw wywiera na ?ycie cz?owieka. Autor snuje swoje opowie?ci na ró?ne sposoby: raz mamy historie traktuj?ce o mi?o?ci & bdquo;dobrej " i zaprasza nas on do ?wiata spe?nienia i rado?ci, innym razem brutalizuje fabu??, ukazuj?c destruktywny wp?yw nami?tno?ci na ludzki los, czasami wr?cz zgubny. Nie ma w tej prozie jednoznaczno?ci, nie ma te? wspólnego mianownika moralnego, bowiem bohaterami opowiada? Micha?a Majewskiego s? cz?sto ludzi niejednoznaczni moralnie, przechodz?cy duchowe przemiany, stoj?cy na rozstajnych drogach swojego ?ycia. Wa?nym elementem miniatur jest aspekt seksualny: jest on wszechobecny, niejako stanowi?cy odr?bnego & bdquo;bohatera ", co sprawia, ?e utwory te dog??bnie dr??? kwestie erotyczne, jako element naturalny ?ycia cz?owieka. Stylem autor przypomina nieco Kinga, podobnie operuj?c s?owem i pomys?ami, daj?c opowie?ci barwne, mocno zarysowane postacie g?ównych bohaterów, dynamiczn? fabu??, w ko?cu zako?czenia, wprawiaj?ce niejednokrotnie w zdumienie, ale jest to integraln? cz??ci? tego pisarstwa. Cho? z pozoru wydawa? by si? mog?o, ?e to klasyczna literatura mi?osna, nic bardziej b??dnego, to opowiadania o charakterze g??boko egzystencjalnym, cz?stokro? bardzo uniwersalne w swym wyd?wi?ku.

Micha? Majewski

 • Publisher:
 • Wydawnictwo Psychoskok
 • ISBN:
 • 9788379007103
 • Language:
 • Polaco
 • Size:
 • Kb
 • Published:
 • January 31, 2017
 • Protection:
 • Watermarking
 • Romance

Other titles of Micha? Majewski