Dogoterapia w pigu?ce. Marta Paszkiewicz

Dogoterapia w pigu?ce

By Marta Paszkiewicz

Format: EPUB  
Protection:Watermarking
Availability: Instant download

Synopsis

& bdquo;Dogoterapia w pigu?ce " Marty Paszkiewicz to poradnik zarówna dla pocz?tkuj?cych dogoterapeutów, jak i dla osób, chc?cych zapozna? si? z omawianym tematem. Kynoterapia w Polsce nie jest powszechnie znana, lecz ta pozycja obrazuje, w jak du?ym stopniu jest ona w stanie wspomóc leczenie i rehabilitacj?. Przyst?pna forma i operowanie du?? ilo?ci? przyk?adów stanowi? rzetelne kompendium wiedzy na temat terapii z udzia?em psiego przyjaciela cz?owieka. Autorka przedstawia dobroczynny wp?yw psich-terapeutów na dzieci z zespo?em Downa, pora?eniem mózgowym, nadpobudliwo?ci?, czy autyzmem. Dogoterapia mo?e równie? s?u?y? pokonywaniu kynofobii, czyli l?ku przed psami. Ten krótki podr?cznik opisuje mi?dzy innymi zabawy i ?wiczenia, które mo?na wykonywa? z chorymi dzie?mi, porady dotycz?ce wyboru szczeniaka, który b?dzie nadawa? si? na psiego terapeut?, a tak?e wymienia wszystkie korzy?ci wynikaj?ce ze stosowania tej metody leczenia. Jest to doskona?a ksi??ka dla wolontariuszy, poniewa? stanowi dobr? baz? merytoryczn?.

Marta Paszkiewicz

 • Publisher:
 • Wydawnictwo Psychoskok
 • ISBN:
 • 9788379007936
 • Language:
 • Polaco
 • Size:
 • Kb
 • Published:
 • December 15, 2017
 • Mascotas / General

Other titles of Marta Paszkiewicz