Powodzianka. Barbara Rejek

Powodzianka

By Barbara Rejek

Format: EPUB  
Protection:Watermark
Availability: Instant download

Synopsis

Rok 1997 dla wroc?awian zawsze b?dzie rokiem pami?tnym - niestety, g?ównie z przykrego powodu. Ponad dwadzie?cia lat temu mia?a miejsce tak zwana ,,Powód? tysi?clecia ", która nawiedzi?a po?udniow? i zachodni? Polsk?, zabijaj?c ponad setk? osób. Mo?na powiedzie?, ?e pami?? o tych tragicznych wydarzeniach nie umar?a, a najlepszym tego dowodem jest ?ywotno?? owego tematu w literaturze. ,,Powodzianka " Barbary Rejek to ksi??ka, gdzie powód? staje si? punktem wyj?cia do opowiedzenia niezwyk?ej historii. Dzieli si? ona na dwie cz??ci: ,,Powodziank? " i ,,Skrzydlat? ". W pierwszej z nich czytelnik poznaje Katarzyn? - m?od? dziewczyn? zakochan? we Wroc?awiu i kulturze japo?skiej. Jej ?ycie diametralnie si? zmienia, gdy spotyka na swojej drodze nieznajomego, Edwarda. Jak to si? sko?czy i do czego doprowadzi oboje bohaterów? W?tek dziewczyny i tajemniczego m??czyzny przeplatany jest innymi. Mamy tu równie? obrazek z ?ycia Johna i Moniki, fragmenty Biblii i odniesienia intertekstualne. To czyni ksi??k? niezwyk?? i niecodzienn?. Niestandardowo?? ,,Powodzianki " jest du?ym plusem: podczas lektury czytelnik musi si? w ni? zaanga?owa?, czyta? aktywnie. Barbarze Rejek uda?o si? stworzy? dzie?o hybrydyczne, ale na wskro? oryginalne i przedstawiaj?ce wci?? ?ywy temat powodzi tysi?clecia w zupe?nie nowym ?wietle.

Barbara Rejek

 • Publisher:
 • Wydawnictwo Psychoskok
 • ISBN:
 • 9788381192729
 • Language:
 • Polaco
 • Size:
 • Kb
 • Published:
 • July 17, 2018
 • Cómics y novelas gráficas / general

Other titles of Barbara Rejek