Recepta na Szcz??cie. Dla m??czyzn. Stiven

Recepta na Szcz??cie. Dla m??czyzn

By Stiven

Format: ePub  
Protection:Sin DRM
Availability: Instant download

Synopsis

Zdrowie, mi?o??, pieni?dze, pi?kne ?ycie... Czy to z tego w?a?nie sk?ada si? szcz??cie? A mo?e to szcz??cie sprawia, ?e ?ycie jest pi?kne, wi?c mamy zdrowie, mi?o?? i pieni?dze? Szcz??cie jest ulotn? chwil?, o któr? musimy walczy? ka?dego dnia. Je?li uwa?asz si? za osob? szcz??liw? i nic Ci ju? w ?yciu nie potrzeba, to albo jeste? szcz??ciarzem i masz naprawd? pi?kne ?ycie, albo nie do ko?ca wiesz co to jest prawdziwe szcz??cie. A mo?esz mi wierzy? lub nie, ale szcz??cie to najcenniejsza rzecz w ?yciu, której poszukuje ka?dy Cz?owiek, bez wzgl?du na to czy jest tego ?wiadomy czy nie. Nadszed? wi?c czas, aby zacz?? ?y? w?asnym ?yciem. ?yj?c ?yciem innych lub pozwalaj?c sob? kierowa?, nie osi?gniesz szcz??cia. Szcz??cie nie istnieje tam, gdzie nie ma wolno?ci. ?aden GPS nie doprowadzi Ci? do szcz??cia. Musisz kroczy? w?asn? drog? kieruj?c si? g?osem serca, uwalniaj?c si? po drodze od wszystkiego co Ci? ogranicza i kieruje w z?? stron?. A od czego w pierwszej kolejno?ci musimy si? uwolni?? Od swoich w?asnych z?ych my?li. To my?li s? tym, co nieszcz??liwie b?d? szcz??liwie uk?ada cz?owiekowi ?ycie... W ?yciu najwa?niejsze jest my?lenie. Trzeba jednak wiedzie? w jaki sposób my?le?, aby osi?gn?? to czego si? pragnie i zdoby? upragnion? mi?o??, zdrowie czy pieni?dze. „Recepta na Szcz??cie” to najwi?kszy zbiór zagadek do rozwi?zania. Gdy je odgadniesz, osi?gniesz szcz??cie o jakim NIE marzysz... Te s?owa, które opowiadaj? o prawdziwej mi?o?ci do drugiego Cz?owieka, pragn? przekaza? zarówno kobietom, jak i m??czyznom. Dlatego „Recept? na Szcz??cie” napisa?em osobno dla kobiet i osobno dla m??czyzn. "Recepta na Szcz??cie. Dla kobiet" "Recepta na Szcz??cie. Dla m??czyzn" Zdob?d? j? dla siebie i swoich bliskich, a dowiecie si? z niej co to jest szcz??cie i jak je odnale??. Powodzenia!

Stiven

 • Publisher:
 • self-publishing
 • ISBN:
 • 9788395542800
 • Language:
 • Polaco
 • Size:
 • Kb
 • Published:
 • December 30, 2018
 • Autoayuda

Other titles of self-publishing