Si?a mediacji w konfliktach o dziecko. Robert Grzelakowski

Si?a mediacji w konfliktach o dziecko

By Robert Grzelakowski

Format: ePub  (Adobe DRM)
Protection:Adobe DRM
Availability: Instant download

Synopsis

Niniejsza publikacja ma na celu szerokie upublicznienie skali i znaczenia problemu konfliktu rodziców o dziecko dla jednostki i rodziny a w konsekwencji dla spo?ecze?stwa oraz podj?cie próby nak?onienia skonfliktowanych rodziców do ?agodzenia konfliktów o dziecko przy pomocy mediacji, zamiast ich s?dowej eskalacji. Autor publikacji stara? si? wczu? w rol? dziecka zaanga?owanego w konflikty pomi?dzy rodzicami i do?o?y? stara?, aby dochowa? proporcji w przedstawianiu rzeczywistych przyczyn konfliktów rodziców o dzieci. Skutkiem konfliktu rodziców o dzieci jest coraz wi?cej dzieci „bez” ojców. Dlatego autor postawi? sobie tak?e za cel zbadanie, jakim wyzwaniem dla mediacji rodzinnych jest ograniczenie liczby dzieci „bez” ojców, którym odebrano dzieci wbrew ich woli. Zalety mediacji rodzinnych s? szczególnie istotne na tle post?powania s?dowego poniewa? procedury s?dowe nie przewiduj? ?rodków i metod roz?adowywania konfliktów i napi?? w rodzinie. Potwierdzaj? to badania naukowe wykonane tak?e na u?ytek tej publikacji i przedstawione w rozdziale pi?tym. Znamienny jest g?os jednego z ankietowanych ojców: „Praktyka wymiaru sprawiedliwo?ci, to instytucja morderców w bia?ych r?kawiczkach, która doprowadza ojców do samounicestwienia, albo wi?zienia...”. Warto?? dodan? poradnika zwi?ksza ponad 810 stwierdze? – nierzadko szokuj?cych - opartych na faktach (cytatów), uzyskanych od ojców w trakcie bada? naukowych przez autora niniejszej publikacji w zakresie zwi?zanym z zapobieganiem zjawisku dzieci „bez” ojców dzi?ki mediacjom rodzinnym. Poradnik jest skierowany do tzw. s?abszego rodzica, zaanga?owanego ju? w ostry konflikt o dziecko, maj?cego ?wiadomo?? trudno?ci, a cz?sto beznadziejno?ci sytuacji, w której taki rodzic, a przede wszystkim dziecko si? znale?li. Intencj? autora ksi??ki by?o wsparcie takiego s?abszego rodzica poprzez przekazanie wiedzy o wyniszczaj?cym rodzin? anga?owaniu osób trzecich w konflikt o dziecko, o unikaniu w szczególno?ci s?dów, i nak?onienie do korzystania z mediacji rodzinnych. Ksi??ka kierowana jest tak?e do tzw. silniejszego rodzica w konflikcie o dziecko, aby podzieli? si? praktycznymi spostrze?eniami setek rodziców opisuj?cych tragedie dzieci, ?e w konflikcie o dziecko nie ma wygranego rodzica a traci przede wszystkim dziecko. Nale?y w tym miejscu nadmieni?, ?e autor tej publikacji spotka? dziesi?tki rodziców (w zdecydowanej wi?kszo?ci ojców), którym kiedy? wydawa?o si?, ?e ostry konflikt o dziecko ich nie spotka, pozbawiaj?c codziennego przebywania z dzieckiem. Autor ma nadziej?, ?e ta publikacja przyczyni si? do kreatywnego i jak najmniej szkodliwego dla psychiki dziecka, wychodzenia z konfliktu rodziców o dziecko/dzieci. Ksi??ka stanowi studium psychologiczno-prawne, w którym zawarta wiedza pochodzi z profesjonalnej literatury, g?ównie autorytetu w zakresie mediacji rodzinnych dr hab. Hanny Przyby?y-Basisty, oraz do?wiadczenia i bada? naukowych autora. Wydawnictwo internetowe e-bookowo: redakcja i korekta tekstu, self-publishing, ksi??ki elektroniczne w formacie pdf, epub, mobi, druk na ?yczenie, spotkania z autorami, portal literacki strefa autora

Robert Grzelakowski

 • Publisher:
 • self-publishing
 • ISBN:
 • 9788393973200
 • Language:
 • Polaco
 • Size:
 • Kb
 • Published:
 • December 29, 2019
 • Ley / General

Other titles of self-publishing