?ycie rozdzierane we w?oszech od lat 70-tych do dzi?.  Antonella Betti

?ycie rozdzierane we w?oszech od lat 70-tych do dzi?

By Antonella Betti

Format: ePub  
Protection:Sin DRM
Availability: Instant download

Synopsis

Oko?o 40 000 dzieci zosta?o „si?? usuni?tych ze swoich rodzin". Nikt nie jest odporny na ten holokaust, na zniszczenie, które musi koniecznie si? sko?czy?. Emma i jej siostry-siostry pozostaj? nosicielami flag tego wszystkiego, a tak?e najg?o?niejszych g?osów uciszonych przez system, aby unikn?? tego, ?e ten system maszynowy w ko?cu utknie i przestanie zbiera? ofiary na ofiarach. Dzieci nie s? „bankomatami", s? i pozostaj? dzie?mi (które nale?y uwa?a? za ludzi, a nie za przedmioty), które maj? prawo do dorastania w rodzinie, z której pochodz?. Nadszed? czas, aby powiedzie? wystarczaj?co du?o o holokau?cie dzieci, czy s? one oddawane do pieczy zast?pczej i / lub adopcyjne, umieszczane w domach rodzinnych, czy po prostu usuwane „z daremnych powodów" z domu, z którego pochodz?.

Antonella Betti