?ajja maqsuma fl-Italja mis-snin 70 sal-lum.  Antonella Betti

?ajja maqsuma fl-Italja mis-snin 70 sal-lum

By Antonella Betti

Format: ePub  
Protection:Sin DRM
Availability: Instant download

Synopsis

Madwar 40,000 tifel u tifla tne??ew bil-forza mill-familji tag?hom. ?add mhu immuni minn dan l-olokawst, minn din il-qerda li bilfors trid tieqaf. Emma u ?utha jibqg?u dawk li j?orru l-bandiera ta dan kollu kif ukoll l-iktar le?en qawwi tal-vu?ijiet imsikkta mis-sistema biex tevita li din is-sistema tal-magni fl-a??ar te?el u tieqaf ta?sad vittmi fuq vittmi. It-tfal mhumiex ATMs, huma u jibqg?u tfal (li g?andhom jitqiesu b?ala nies u mhux b?ala o??etti) li g?andhom id-dritt li jikbru fil-familja ta ori?ini tag?hom. Wasal i?-?mien li ng?idu bi??ejjed g?all-olokawst tat-tfal, kemm jekk jing?ataw foster care u / jew adozzjoni, kemm jekk jitqieg?du fi djar tal-familja jew sempli?ement jitne??ew g?al ra?unijiet g?alxejn mid-dar ta l-ori?ini tag?hom.

Antonella Betti