Historie z?bami pisane. S?awomir Prochocki

Historie z?bami pisane

By S?awomir Prochocki

Format: ePub  
Protection:Sin DRM
Availability: Instant download

Synopsis

Ta ksi??ka powsta?a na podstawie moich siedmioletnich do?wiadcze? pracy z psami w schronisku Na Paluchu w Warszawie. Pami?tajcie, ?e to nie instrukta?, a jedynie opowie??. Nie zmie?ci?y si? tutaj historie wielu innych psów, które wci?? maj? i mie? b?d? ciep?e miejsce w moim twardym sercu. Nie ma tu s?owa o Silverze, Py?ku, Felku, Karbonie, Dantem, Mafim, Welesie, Jogim, Truflu, Rudym, Tangerze, Rexie, Ramosie i wielu, wielu innych. Nie sposób opisa? wszystkie. Uwa?am, ?e nie ma agresywnych psów. Niemal ka?dy psiak mo?e ugry?? cz?owieka. To tylko kwestia sytuacji i odpowiedniej motywacji dla psa. S? jednak psy, którym przychodzi to o wiele ?atwiej ni? ca?ej reszcie. To z regu?y wina nie tylko charakteru psa, ale przede wszystkim skutek dzia?a? ludzi. Pies najcz??ciej gryzie, bo nauczy? si?, ?e wszystkie inne sygna?y, które wysy?a? kiedy? przed u?yciem z?bów, zawiod?y. Dopiero ugryzienie zadzia?a?o. Wi?c teraz nie marnuje ju? pr?du na ostrze?enia i gryzie od razu. Tak jak pisa?em - uwa?am, ?e w?a?ciwie ka?dy pies mo?e ugry?? cz?owieka, a schronisko jest miejscem, gdzie o ugryzienia jest naj?atwiej. W domu, po adopcji, gdy stres po miesi?cu czy dwóch opada, ryzyko ugryzienia spada bardzo istotnie. Ale to nie znaczy, ?e staje si? zerowe. Wi?c najwa?niejsze moje zalecenie – szanujcie swoich czworono?nych przyjació?. S? nie tylko cz?onkami Waszej rodziny, ale przede wszystkim to ?ywe istoty, czuj?ce, my?l?ce i podatne na stres. Wi?c nie fundujcie im tego stresu bez sensu, nie denerwujcie bez potrzeby, nie u?ywajcie metod awersyjnych, gdy mo?liwe s? sposoby pozytywne. Wasz pies odp?aci Wam wtedy sercem, przyja?ni? i mi?o?ci?. A je?li mnie nie pos?uchacie, liczcie si? z tym, ?e tak nie b?dzie. Bo psy gryz? i szczekaj?. Taka ich psia natura. I ju?. S?awomir Prochocki

S?awomir Prochocki

 • Publisher:
 • self-publishing
 • ISBN:
 • 9788393192915
 • Language:
 • Polaco
 • Size:
 • Kb
 • Published:
 • December 26, 2021
 • Mascotas / General

Other titles of self-publishing