?ki ?ehrin Hikâyesi. Yadigar ?ahin

?ki ?ehrin Hikâyesi

By Yadigar ?ahin

Format: ePub  (Adobe DRM)
Protection:Adobe DRM
Availability: Instant download

Synopsis

Kitapta suçsuz yere Paris’teki bir hapishanede 18 y?l?n? geçirdikten sonra, eski bir dostunun yard?m? ile kurtulan Dr. Manette’in, Londra’ya dönü?ü s?ras?nda tesadüfen tan??t?klar? bir Frans?z olan Charles Darnay ile k?z?n?n yapacaklar? evlilik ve bunun ard?ndan meydana gelen Frans?z ?htilali’nin hayatlar?na etkileri anlat?l?r. Yazar, Frans?z ?htilali’nde, ortal??? kan gölüne çeviren Cumhuriyet kurallar?n?n dayatt??? ve art?k o dönemin bir rutini olan giyotinle kafa kesmelerde öldürülen binlerce insan?n ac?s?n? ?ngiliz halk?na anlatmay? amaçlam??t?r. Romanda ihtilal öncesinde ac? çeken, sömürülen Frans?z halk?n?n bu travman?n yaralar? ile, kendilerine y?llarca kötülük eden aristokrat ve asillere uydurma yasalarla idam cezalar? vermeleri ile, asl?nda evrimle?memi? ve ilkel kalm?? bir toplum olduklar? anlat?lmak istenmi?tir. Öldürenler art?k öldürülmektedir.

Yadigar ?ahin

 • Publisher:
 • S?S Yay?nc?l?k
 • ISBN:
 • 9786059983259
 • Language:
 • Turco
 • Size:
 • Kb
 • Published:
 • January 1, 2014
 • Ficción / General

Other titles of Yadigar ?ahin