Hasret Köprüsünden Sevgi Okullar?na (Yurt D??? Hat?ralar? -13). Seher DURMAZ

Hasret Köprüsünden Sevgi Okullar?na (Yurt D??? Hat?ralar? -13)

By Seher DURMAZ

Format: ePub  (Adobe DRM)
Protection:Adobe DRM
Availability: Instant download

Synopsis

Seher Durmaz?n, Zaman Gazetesi Azarbaycan bask?s?nda ç?kan yaz?lar?ndan derlenerek haz?rlanan "Hasret Köprüsünden Sevgi Okullar?na" kitab?nda, Azarbaycan’da ya?ayan Durmaz ailesinin etraf?nda geli?en olaylar anlat?l?yor. Eserin manzum ?iir tad?ndaki ilk yaz?s? Durmaz?n tercüman? oldu?u bir selamla, Anadolunun Azarbaycana selam? ile ba?l?yor. Di?er yaz?lar ise Kafkas Üniversitesi, kolejler, çar?? pazar, insan ili?kileri, gurbet duygular? gibi muhtelif konu ba?l?klar?ndan olu?uyor. "Seher Durmaz gördüklerini gözden gönüle indirmesini, orada dinlendirip demlendirmesini bilen bir iç insan? olma yan?nda ihsaslar?n? gergef gibi i?leyebilen titiz bir kalem. Bu yüzden yaz?lar?nda s?cak bir gönlün bu?usu, rayihas? kadar sayg?ya lay?k bir dil ve üslup i?çili?i de var." Cihan Okuyucu

Seher DURMAZ

 • Publisher:
 • KAYNAK
 • ISBN:
 • 9786054770106
 • Language:
 • Turco
 • Size:
 • Kb
 • Published:
 • July 27, 2010
 • Viajes / General