Duygusal Zekâ Neden IQ'dan Daha Önemlidir?. Daniel GOLEMAN

Duygusal Zekâ Neden IQ'dan Daha Önemlidir?

By Banu S.Yüksel , Daniel GOLEMAN

Format: ePub  (Adobe DRM)
Availability: Instant download

Synopsis

IQ' ile ölçülen zeka, insanlar?n okul ve i? ya?am?ndaki ba?ar?s?n? belirleyen de?i?mez bir etken midir? Öyleyse, neden yüksek IQ'lu çocuklar, ortalama IQ'ya sahip arkada?lar?na göre hayatta daha ba?ar?s?z olabiliyor? Dr. Daniel Goleman, psikoloji alan?nda ç???r açan bu kitab?nda, 'EQ'nun 'IQ'dan daha önemli oldu?unu kan?tl?yor. 'Duygusal zeka'y?, özbilinç, azim, dürtülerini frenleme, ba?kalar?n?n duygular?n? payla?abilme gibi özellikleri içeren bir zeka olarak tan?ml?yor. Ara?t?rma bulgular?na göre, duygusal zeka yoksunlu?u, ki?inin aile ya?am?ndan mesleki ba?ar?s?na, toplumsal ili?kilerinden sa?l?k durumuna kadar birçok alanda çok kötü sonuçlar do?urabiliyor. Ancak, Dr. Goleman'a göre, duygusal zeka do?u?tan gelen bir özellik de?il. ?nsan beyninin yap?s? dolay?s?yla, çocuklukta al?nan duygusal dersler, ya?am boyunca davran?? tarz?n? belirliyor. Ba?ta e?itimciler ve ana-babalar olmak üzere, herkesin ufkunu açan bu kitab?n çok önemli bir toplumsal mesaj? da var: Demokrasinin topluma ne ölçüde mal oldu?u, b ireylerin duygusal zeka düzeyiyle do?rudan ba?lant?l?.

Daniel GOLEMAN

 • Publisher:
 • VARLIK
 • ISBN:
 • 9789754344530
 • Language:
 • Turco
 • Size:
 • Kb
 • Published:
 • January 1, 2014
 • Protection:
 • Adobe DRM
 • Autoayuda

Other titles of VARLIK