Safahat'tan Seçmeler. Nurullah Çetin

Safahat'tan Seçmeler

By Nurullah Çetin

Format: ePub  (Adobe DRM)
Protection:Adobe DRM
Availability: Instant download

Synopsis

Bu çal??mada Mehmet Akif Ersoyun ?iirlerinin topland??? Safahat adl? eserinden seçme ?iirler al?nm??t?r. Bu ?iirlerde bugün için anla??lmas? zor olan baz? kelimeler, günümüz Türkçe kar??l??? ile verilmi?tir. Baz? durumlarda da ?iirin alt?nda baz? isim ve terimler aç?klanm??t?r. Böylelikle genel okuyucunun eseri kolayca anlay?p istifade etmeleri sa?lanm??t?r. Ayr?ca eserin sonunda ?stiklal Mar??m?z?n bir tahlili de konmu?tur. ?stiklal Mar??m?z?n do?ru anla??lmas? için bunu zorunlu gördük. Çal??man?n Türk milletinin Mehmet Akif Ersoy atam?z?n ruh dünyas?na girmesini sa?layan bir vas?ta olmas?n? temenni ederiz.

Nurullah Çetin

 • Publisher:
 • Hangar Kitap
 • ISBN:
 • 9786059028295
 • Language:
 • Turco
 • Size:
 • Kb
 • Published:
 • January 1, 2014
 • Poesía / General

Other titles of Nurullah Çetin