Posedlost (Záhada Riley Paige—Kniha ?. 2).  Blake Pierce

Posedlost (Záhada Riley Paige—Kniha ?. 2)

Záhada Riley Paige

By Blake Pierce

Format: ePub  
Protection:Sin DRM
Availability: Instant download

Synopsis

“Mistrovsky zpracovaný thriller a záhada! Autor skvostn? vytvo?il postavy, jejichž psychická stránka je tak dob?e popsaná, že máme pocit, jako bychom byli v jejich mysli, sledovali jejich obavy a t?šili se z jejich úsp?chu. Zápletka je velmi inteligentní a poskytne vám zábavu b?hem ?tení celé knihy. Tato kniha je plná zápletek a nenechá vás usnout, dokud neoto?íte poslední stránku.” --Books and Movie Reviews, Roberto Mattos (o knize Navždy pry?) V severní ?ásti New Yorku jsou vražd?ny ženy, jejich t?la jsou záhadn? nacházena visící v ?et?zech. Je p?ivoláno FBI, kv?li bizarní povaze vražd – a nedostatku stop – existuje jen jediný agent, na koho se lze obrátit: Zvláštní Agentka Riley Paige. Riley, stále zmatená ze svého posledního p?ípadu, se zdráhá p?evzít nový p?ípad, protože je stále p?esv?d?ena, že poslední sériový vrah je stále na svobod? a sleduje ji. Ví ale, že její schopnost vstoupit do mysli sériového vraha a její obsesivní povaha, jsou pot?eba k tomu, aby byl tento p?ípad rozlušt?n a prost? to nem?že odmítnout – dokonce i kdyby pro to m?la ob?tovat vše. Hledání Riley zavede hluboko do vrahovy pomýlené mysli, protože ji p?ivede do sirot?inc?, psychiatrických lé?eben, v?zení, ve vší snaze pochopit míru jeho psychózy. Uv?domí si, že stojí p?ed skute?ným psychopatem a že není ?asu nazbyt p?edtím, než znovu ude?í. V sázce je její vlastní zam?stnání, její vlastní rodina se stala ter?em a její k?ehká psychika se hroutí, možná je toho na ni p?íliš – ale už je p?íliš pozd?. Temný psychologický thriller, ze kterého se napjatým o?ekáváním rozbuší srdce, NAVŽDY PRY? je knihou ?. 2 ze strhující nové série – s oblíbenou novou postavou – která vás p?inutí otá?et stránky dlouho do noci. Kniha ?. 3 ze série Riley Paige je nyní také k dostání!

Blake Pierce