Ubezpieczenia na ?ycie dla pocz?tkuj?cych. Zbigniew Wolski

Ubezpieczenia na ?ycie dla pocz?tkuj?cych

By Zbigniew Wolski

Format: ePub  
Protection:Sin DRM
Availability: Instant download

Synopsis

Gdy mówimy o ubezpieczeniach, to najcz??ciej mamy na my?li nasz samochód, pó?niej mo?e mieszkanie, a zapominamy o zabezpieczeniu tego, co posiadamy najcenniejszego, czyli naszego ?ycia. Warto odwróci? ten swoisty ranking i postawi? na ubezpieczenie na ?ycie. Potrzebujemy chwili, aby móc mówi? o tak ma?o komfortowych wydarzeniach, jak pobyt w szpitalu, powa?ne zachorowanie, a nawet ?mier?. Jednak warto o tym rozmawia?, poniewa? ju? dzi? mo?emy zabezpieczy? naszych najbli?szych. Co wa?ne, statystyki w jednoznaczny sposób udowadniaj?, ?e o polisach na ?ycie op?aca si? rozmawia?. Zdecydowanie najcz??ciej beneficjentami roszcze? z polis ?yciowych s? same osoby ubezpieczone. Dzieje si? tak za spraw? szerokich mo?liwo?ci personalizowania ochrony. Wspomniany pobyt w szpitalu, urodzenie si? dziecka, czy te? przebyta operacja to przes?anki do z?o?enia roszczenia z naszej polisy, je?li tylko byli?my tak przezorni i zakupili?my polis? posiadaj?c? takie opcje. Spis tre?ci Jak to jest z tymi polisami na ?ycie? Rodzaje polis na ?ycie Polisy indywidualne Polisy grupowe Indywidualna kontynuacja polisy grupowej Polisy na ?ycie sprzedawane przez banki Jak chroni nas polisa na ?ycie? Pomoc assistance na polisach ?yciowych Zg?aszanie roszcze? z polis na ?ycie Rozpatrywanie wniosków ?wiadczeniowych Polisy na ?ycie w okresie pandemii COVID-19 Obs?uga aktywnych polis na ?ycie Jak? polis? na ?ycie powinni?my posiada?? Kilka zda? o autorze

Zbigniew Wolski

 • Publisher:
 • e-bookowo
 • ISBN:
 • 9788381663281
 • Language:
 • Polaco
 • Size:
 • Kb
 • Published:
 • December 26, 2021
 • Derecho

Other titles of Zbigniew Wolski