Yeni Liderler. Osman Deniztekin

Yeni Liderler

By McKee Boyatzis, Filiz Nay?r, Goleman, Osman Deniztekin

Format: ePub  (Adobe DRM)
Protection:Adobe DRM
Availability: Instant download

Synopsis

Daniel Goleman, "ak?ll?l?k" kavram?n? de?i?tiren Duygusal Zekâ ve bunun i? yerindeki önemini vurgulayan ??ba??nda Duygusal Zekâ adl? kitaplar?ndan sonra, tan?nm?? ara?t?rmac?lar Richard Boyatzis ve Annie McKee ile birlikte bu kavram?n liderlikteki rolünü ara?t?r?yor. Örgütsel ba?ar? ya da ba?ar?s?zl?kla "ba?at liderlik" aras?ndaki sinirbilimsel ba?lant?lar? aç??a ç?karan yazarlar, liderin duygular?n?n bula??c? oldu?unu, örgüt içinde yayd??? enerji ve co?kunun ba?ar?ya; olumsuzluk ve ahenksizli?inse ba?ar?s?zl??a yol açt???n? savunuyorlar. Dünya çap?ndaki örgütlerde y?llard?r yap?lan analizlerden yararlanarak, ahenk yaratan liderlerin -ba?kanlar, yöneticiler, e?iticiler ya da siyasetçiler- empati ve özbilinç gibi yeterliliklerini kullanman?n yan? s?ra, duruma uygun olan liderlik tarzlar?na ba?vurarak zirveye ç?kt?klar?n? gösteriyorlar. Liderlerin zaman içinde duygusal zekâ yeterliklerini geli?tirip sürdürmeyi; insanlar? esinlemeyi ve motive etmeyi; ekiplerde ve örgütlerde ahenkli liderli?i geli?tirmeyi; ahenkten güç alarak mali performans? yükseltmeyi ö?renebilmeleri için bir süreç öneriyorlar. Alan? ve kademesi ne olursa olsun, her liderin mutlaka okumas? gereken bu kitap, liderlik sanat?n? sonuç alma bilimine dönü?türüyor.

Osman Deniztekin

 • Publisher:
 • VARLIK
 • ISBN:
 • 9789754344646
 • Language:
 • Turco
 • Size:
 • Kb
 • Published:
 • January 1, 2014
 • Autoayuda

Other titles of VARLIK