Grzech sodomii w przestrzeni politycznej, prawnej i spo?ecznej Polski nowo?ytnej. Piotr Lewandowski

Grzech sodomii w przestrzeni politycznej, prawnej i spo?ecznej Polski nowo?ytnej

By Piotr Lewandowski

Format: ePub  
Protection:Sin DRM
Availability: Instant download

Synopsis

Moja praca b?dzie przedstawia? krótk? histori? homoseksualizmu. Jest to problem rzadko spotykany w opracowaniach historycznych, a prawie w ogóle nieporuszony przez polskich historyków. Niemniej problem ten istnia? ju? od samego pocz?tku istnienia pa?stwa polskiego. Nie jest to problem ma?y, gdy? obejmuj?cy 4 – 6% ludno?ci. Przedmiotem bada? niniejszej pracy b?dzie postrzeganie homoseksualizmu jako zjawiska funkcjonuj?cego od najdawniejszych czasów w spo?ecze?stwie. W tej pracy postaram si? przede wszystkim przedstawi? postrzeganie, wyst?powanie, stosunek spo?ecze?stwa i prawa do zjawiska homoseksualizmu w Polsce w czasach nowo?ytnych, czyli od XVI do XVIII wieku. B?d? próbowa? rzuci? ?wiat?o na penalizacj? zachowa? homoseksualnych od najdawniejszych czasów, dlatego prac? sw? zaczn? ju? od opisywania zjawiska homoseksualizmu w staro?ytno?ci, co w pe?ni pozwoli na uchwycenia zmian, jakie zachodzi?y w pojmowaniu i akceptowaniu osób o odmiennej orientacji seksualnej. Szczegó?owa analiza b?dzie dotyczy? ziem I Rzeczpospolitej pocz?wszy od ?redniowiecza poprzez okres nowo?ytny. Takie przedstawienie sprawy pozwoli na kompletne ukazanie problemu sodomii w Polsce przedrozbiorowej, uka?e wywodz?ce si? stereotypy, a tak?e zmiany, jakie zachodzi?y na przestrzeni wieków wzgl?dem homoseksualizmu. W swojej pracy chc? zebra? i rozszerzy? dotychczasowe wiadomo?ci odno?nie tolerancji i nietolerancji homoseksualizmu w Polsce nowo?ytnej. B?d? stara? si? przedstawi? ów problem w polskim prawie karnym (co grozi?o za zachowania homoseksualne, jakie kary by?y przewidziane), a tak?e w obyczajowo?ci (stosunek spo?ecze?stwa do osób homoseksualnych). Pos?u?? mi do tego przede wszystkim ?ród?a pami?tnikarskie (Martin Grunereg, Marcin Matuszewicz, Andrzej Kitowicz, Walerian Nekanda Trempka) kodeksy prawa (Bart?omiej Groicki), teksty moralizatorskie (Adam Gdacjusz, Marcin Krowicki, Jan Jonston), a tak?e opracowania Zbigniewa Kuchowicza, Marii Boguckiej, Janusza Tazbira. Niestety wi?kszo?? z nich odbiera homoseksualizm w zakresie zbocze? i dewiacji seksualnych, dlatego te? ich prace na ten temat s? ju? przestarza?e i nieadekwatne do wyników bada? naukowych chwili obecnej. B?d? posi?kowa? si? równie? wieloma innymi pomniejszymi tekstami i opracowaniami tak?e z natury antropologii (Michael Foucault), czy seksuologii (Zbigniew Lew Starowicz). Pos?u?? si? równie? literatur? katolick?, która jest nieprzychylna do zjawiska homoseksualizmu, dzi?ki czemu dostarcza ona wiele argumentów i ?róde? dla wyt?umaczenia zjawiska nietolerancji. Mam nadziej?, ?e moja praca rzuci nieco ja?niejsze ?wiat?o na omawiany przeze mnie problem i rzetelnie uka?e sytuacj?, jaka panowa?a w nowo?ytno?ci w akceptacji homoseksualizmu.

Piotr Lewandowski

 • Publisher:
 • e-bookowo.pl
 • ISBN:
 • 9788378594239
 • Language:
 • Polaco
 • Size:
 • Kb
 • Published:
 • December 17, 2014
 • No ficción Juvenil