Mit i czas polityczny. Piotr Lewandowski

Mit i czas polityczny

By Piotr Lewandowski

Format: ePub  
Protection:Sin DRM
Availability: Instant download

Synopsis

Mit i czas polityczny. Czas polityczny w przestrzeni narodowych narracji mitycznych to praca poruszaj?ca niedowarto?ciowany do tej pory, problem narodowych mitów politycznych. Ksi??ka ta posiada wiele istotnych zestawie? teoretycznych funkcjonuj?cych w literaturze naukowej wokó? kategorii mitu i czasu, które staj? si? polem wyj?cia do szerszych dyskusji i analiz prowadzonych przez autora. W pracy mo?emy zetkn?? si? z takimi problemami jak zagadnienie pierwotno?ci my?lenia i my?li mitycznej, roli przesz?o?ci i historyczno?ci w kreowaniu narracji mitycznych, czy koncepcji narodowych mitów politycznych. Tu szczególnie interesuj?co jawi si? problem etnocentryczno?ci mitycznych narracji narodowych. Powy?sze zagadnienia stanowi? jedynie punkt wyj?cia do kolejnych dywagacji na temat temporalno?ci mitycznej. Szczególn? uwag? autor po?wi?ca problematyce czasu politycznego i czasu mitycznego. Praca zawiera kilka ciekawych i trafnych uj?? koherencji czasu i mitu, na które nie zwracano uwagi dotychczas w polu naukowym. Warte uwagi s? zw?aszcza te ust?py traktuj?ce o rytualno?ci, mityczno?ci i temporalno?ci w zjawiskach demokracji, gdy? stawiaj? kolejne pytania i pole wyj?cia do bada? spo?ecznych. Ca?o?? pracy napisana jest przyst?pnym j?zykiem w formie eseistycznej co u?atwia odbiór narracji. Praca posiada charakter teoretyczny i stanowi baz? do dalszych docieka? i analiz zwi?zanych zarówno z mitem jak i temporalno?ci? polityczn?. Ksi??ka ta jest warta polecania ka?demu, kto interesuje si? problematyk? polityczn?, historyczn?, mitem i czasem jako zjawiskami spo?ecznymi, gdy? pozwala na szersze spojrzenie na powy?sze kategorie. S?owem wst?pu Mit i mity polityczne - próba uj?cia Rola my?li pierwotnej w narracji mitycznej Historia jako element narracji narodowych mitów politycznych Mit - polityczny koncept komunikacyjny Czas polityczny Czas polityczny a czas spo?eczny Pierwotno?? i temporalno?? mityczna czasu Temporalno?? historyczna Czas polityczny w narracji mitycznej Czas polityczny - próba uj?cia Czas mityczny jako czas urojony Przy?pieszenie czasu politycznego Kalendarz polityczny Czas polityczny a rytua? S?owem podsumowania Bibliografia Z recenzji Piotra Grochmalskiego Z recenzji Piotra Pawe?czyka Przypisy

Piotr Lewandowski

 • Publisher:
 • e-bookowo.pl
 • ISBN:
 • 9788378595625
 • Language:
 • Polaco
 • Size:
 • Kb
 • Published:
 • September 21, 2015
 • Ciencias Políticas / General