Creative writing publicystycznych tekstów dziennikarskich. Kreatywny wywiad dziennikarski. Piotr Lewandowski

Creative writing publicystycznych tekstów dziennikarskich. Kreatywny wywiad dziennikarski

By Piotr Lewandowski

Format: ePub  
Protection:Sin DRM
Availability: Instant download

Synopsis

Na polskim rynku wydawniczym nadal odczuwa si? brak szerokiej oferty nowoczesnych, a przy tym profesjonalnie przygotowanych publikacji, ucz?cych wspó?czesnego warsztatu dziennikarskiego. Proponowane dzie?o, autorstwa Piotra Lewandowskiego, ma t? szczególn? warto??, i? napisane jest z ogromnym wyczuciem dla problemów warsztatowych przed jakimi staje m?ody adept sztuki dziennikarskiej. Ma mu s?u?y? i u?atwia? profesjonalizacj? jego warsztatu pracy. Dzie?o to tworzy oczywist? ca?o?? z pierwsz? prac? P. Lewandowskiego, po?wi?con? praktyce dziennikarskiej ("Creative writing informacyjnych tekstów dziennikarskich") i jest jego naturaln? kontynuacj?. Równie? i tym razem Autor k?adzie silny nacisk na ukazanie jak istotn? rol? w pracy dziennikarza odgrywa kreatywno?? - w tym szczególnym wypadku ?ci?le po??czon? z perswazj?. Mo?na odnie?? mylne wra?enie, i? w ci?gu dynamicznego rozwoju mediów ich twórcy wykorzystali i do ko?ca wyeksploatowali wszystkie mo?liwe schematy komunikacyjne, co musia?oby powodowa? zjawisko zm?czenia i uodpornienia si? odbiorców na wszelkie formy pozyskania ich ciekawo?ci. A jednak Autor udowadnia m?odemu adeptowi dziennikarstwa, i? tym bardziej winien on walczy? o to, by jego przekaz perswazyjny by? zbudowany wyj?tkowo profesjonalnie, a jednocze?nie by wyró?nia? si? swoj? wyj?tkowo?ci?, by wnosi? co? nowego, by by? kreatywny, a wi?c twórczy, odkrywczy. Mo?na si? tego nauczy?, wymaga to jednak poznania z?o?onego instrumentarium jakim nale?y si? pos?ugiwa?. Piotr Lewandowski zaczyna od ukazania zasadniczych, klasycznych i dominuj?cych form wyst?puj?cych we wspó?czesnej pracy dziennikarza prasowego. Przedstawia materi? artyku?u publicystycznego, felietonu, recenzji, komentarza, dziennika i reporta?u publicystycznego. Pokazuje w jaki sposób wykorzystuje si? w nich ?rodki stylistyczne, które wypracowane zosta?y w literaturze i retoryce, a wi?c g??boko tkwi? w kulturowym podglebiu z którego wyrasta tak?e dziennikarstwo. Najcz??ciej jednak takie "narz?dzia" wymagaj? twórczej adaptacji, precyzyjnego przystosowania do formalnych schematów w?a?ciwych dla dziennikarstwa. P. Lewandowski otwiera przed oczami zdumionego adepta dziennikarstwa rozmiary bogactwa z którego mo?e on czerpa? bez ko?ca je?li zrozumie jaki ogrom kreatywnych i perswazyjnych form zawiera literatura i te obszary aktywno?ci twórczej cz?owieka, które wykraczaj? poza klasyczny j?zyk i wnikaj? w inne formy obrazowania i ekspansji poznawczej cz?owieka. Jednak Autor na pierwszym miejscu stawia praktyczny wymiar przekazywanej wiedzy. Uczy w jaki sposób tworzy? formy publicystyczne, które maj? silny ?adunek perswazyjny. P. Lewandowski daje do r?ki m?odego adepta dziennikarstwa szereg sprawdzonych form z obszaru retoryki i erystyki. Podsumowaniem jego wielce kompetentnego poradnika jest ?wietne ukazanie teoretycznych i praktycznych ogranicze? i mo?liwo?ci wywiadu prasowego. Przedstawia pomys?y w jaki sposób ograniczenia formalne w?a?ciwe dla wywiadu prasowego wykorzysta? kreatywnie i uczyni? z nich ich siln? stron? takiej formy wypowiedzi. Niezwyk?e mo?liwo?ci wywiadu, jako formy dziennikarskiego przekazu, ukaza? Johann Peter Eckermann w swoich "Rozmowach z Goethem", ale to przecie? Platonowi zawdzi?czamy wykazanie jak siln? form? perswazyjn? i kreatywn? jest dialog jako forma interakcji mi?dzy lud?mi. W ?lad za nim posz?o tysi?ce innych genialnych umys?ów. Z tego niewyczerpanego bogactwa czerpi? dzi? tak?e dziennikarze si?gaj?cy po wywiad jako szczególnie gor?c? form? interakcji z odbiorc?. P. Lewandowski przedstawi? w sposób wyj?tkowo jasny, a przy tym praktyczny, metody skutecznego budowania i wykorzystania wywiadu, a tak?e tworzenia jego wewn?trznej narracji. Otrzymujemy dzie?o, które jest nie tylko ?wietnym poradnikiem warsztatowym dla m?odych adeptów dziennikarstwa, ale te? uczy kreatywno?ci i odkrywa tajniki techniki u?ytkowej pozwalaj?cej na sta?e doskonalenie swoich umiej?tno?ci oraz twórcze wykorzystywanie literackich, kulturowych i komunikacyjnych "narz?dzi" istniej?cych w naszym cywilizacyjnym dziedzictwie. Piotr Grochmalski

Piotr Lewandowski

 • Publisher:
 • e-bookowo.pl
 • ISBN:
 • 9788378595618
 • Language:
 • Polaco
 • Size:
 • Kb
 • Published:
 • September 21, 2015
 • Artes de lenguas y disciplinas / General