Z historii prasy polskiej. Piotr Lewandowski

Z historii prasy polskiej

By Piotr Lewandowski

Format: ePub  
Protection:Sin DRM
Availability: Instant download

Synopsis

Z historii prasy „Wiadomo?ci ró?ne Cudzoziemskie” jako przyk?ad rozwoju gazet seryjnych w Polsce na prze?omie XVII i XVIII wieku to praca po?wi?cona analizie fenomenu dziennikarskiego, jakim by?y tytu?owe „Wiadomo?ci ró?ne Cudzoziemskie”, ukazuj?cego si? w latach 1696-1705. Ksi??ka podzielona jest na trzy cz??ci. Autor rozpoczyna, w cz??ci pierwszej, od prezentacji sylwetki Jerzego Aleksandra Priamiego jako twórcy i redaktora „Wiadomo?ci ró?nych Cudzoziemskich” po to, by uzupe?ni? luki funkcjonuj?ce w biografii owej postaci. Dalej prezentuje t?o komunikacyjne w Polsce i Europie doby nowo?ytnej Dokonuje tu równie? charakterystyki pisma, porównuj?c je i zestawiaj?c z takimi formami komunikacji jak kalendarze, silva rerum, czy gazety r?kopi?mienne. W tej cz??ci równie? mo?emy zapozna? si? z szeregiem szczegó?owych informacji na temat realiów funkcjonowania prasy nowo?ytnej (warsztatem, trudno?ciami i kszta?towaniem si? zawodu dziennikarza). Cz??? druga narracji po?wi?cona jest problemom jako?ci informacji prezentowanej w prasie nowo?ytnej. Warto tu dostrzec starann? analiz? tre?ci numerów pisma pod kontem u?ywanej kategorii theatrum mundi, któr? autor uzupe?nia o komponenty wspó?czesnej wiedzy na temat komunikacji i komunikowania co sprawia, i? praca zyskuje wymiar interdyscyplinarny, balansuj?c mi?dzy naukami humanistycznymi a spo?ecznymi. W tej cz??ci mo?emy zapozna? si? z prezentowaniem wybranych pa?stw i nacji na ?amach „Wiadomo?ci ró?nych Cudzoziemskich” i b?d? to kolejno: Francja, Turcja i Rosja. Dodatkowo, zgodnie z za?o?eniami kategorii theatrum mundi, autor przedstawia pozosta?e warto?ci informacyjne oraz obrazowania rzeczywisto?ci komunikacyjnej, jak na przyk?ad stosunek polskiego spo?ecze?stwa nowo?ytno do wiary i przyrody. Cz??? trzecia to zestawienie analizowanych egzemplarzy pisma uwzgl?dniaj?ce przy tym zawarto?? tematyczn? poszczególnych numerów. Zamieszczenie takiego materia?u z ca?? pewno?ci? u?atwi prac? kolejnym analitykom prasy staropolskiej. Publikacja ta jest warta polecenia ka?demu kto interesuje si? pras? staropolsk?, spo?ecznymi wyobra?eniami zbiorowymi, kszta?towaniem si? stereotypów i mitów narodowych. Zawiera wiele cennych uwag i dywagacji, a tak?e stanowi powa?ny przyczynek do reaktywacji bada? nad pras? staropolsk? jako materia?em ?ród?owym.

Piotr Lewandowski

 • Publisher:
 • e-bookowo.pl
 • ISBN:
 • 9788378595656
 • Language:
 • Polaco
 • Size:
 • Kb
 • Published:
 • September 21, 2015
 • Artes de lenguas y disciplinas / General