Creative writing informacyjnych tekstów dziennikarskich. Piotr Lewandowski

Creative writing informacyjnych tekstów dziennikarskich

By Piotr Lewandowski

Format: ePub  
Protection:Sin DRM
Availability: Instant download

Synopsis

Pytanie, jak pisa? w sposób kreatywny, czyli oryginalny i ciekawy, zadaj? sobie nie tylko adepci studiów dziennikarskich, ale ka?dy dziennikarz, nawet z kilkuletni? praktyk?. Pojawia si? ono g?ównie wówczas, gdy zaistnieje problem z tym jak u?o?y? kilka zda? na oklepany ju? temat, by by? on ch?tnie czytany. Poszukiwanie newsa nie zawsze prowadzi do historii istotnych, niektóre z nich s? wr?cz b?ahe, mizerne i niewielu czytelników tak naprawd? interesuje si? wydarzeniami, które s? powszechne w ?yciu codziennym, a nawet tymi sensacyjnymi, do których przyzwyczai?y nas ju? media. Dlatego temat, by by? znios?y dla czytelnika, musi by? zaprezentowany w sposób wznios?y. Praca ta jest wynikiem kilku przemy?le? i analiz zwi?zanych ze sztuk? pisania. Poniewa? nie ma z?otego ?rodka, typu idealnego, czy innej formy z?otego cielca, której mogliby?my ho?dowa?, po to, by sta? si? idealnymi pisarzami, czy publicystami, dlatego publikacj? t? nale?y potraktowa? jako wykaz kilku, mo?e kilkunastu istotnych wskazówek, które pomog? w tworzeniu oryginalnie brzmi?cych tekstów, a co za tym idzie wp?yn? na kszta?towanie tak oczekiwanej na wspó?czesnym rynku kreatywno?ci. Zapewne nigdy nie zastanawiali?my si? nad tym, ?e tworz?c, pisz?c kolejne zdania, s?owo za s?owem, kreujemy przekaz, który b?dzie rozkodowywany w umy?le danego czytelnika. I to stanowi istotny b??d. Jest to, mo?na przewrotnie stwierdzi?, grzech pierworodny wszystkich osób, które zadaj? sobie pytanie jak pisa? w ciekawy sposób. Najprostsz? odpowiedzi? jest to, by pisa? tak, jak samemu chcia?oby si? czyta?. Nie istnieje ?adne uniwersum, które przemówi do wszystkich czytelników i wszystkich w jednakowy sposób chwyci za serce. Sukces w ciekawym pisaniu odniesie si? wówczas, gdy cho? jeden czytelnik stwierdzi, ?e dany tekst by? godny uwagi. Miara sukcesu w profesji dziennikarskiej nie zawsze jest wymierna. Jednak wracaj?c do pierwotnego za?o?enia, trzeba mie? na uwadze do kogo tekst, który tworzymy, jest kierowany. Autorowi, przynajmniej w dniu dzisiejszym, przy?wieca my?l o Tobie, czyli adepcie dziennikarstwa, który szukasz sposobu na to by odnale?? swój styl, b?d? w jaki? sposób go udoskonali? skoro ju? wiesz, jakim jeste? „pisarzem”. Dlatego te? postaram si? przedstawi? Ci podstawowe informacyjne gatunki dziennikarskie w swych ramach teoretycznych, jak równie? wymieni? kilka sposobów na to, by sta?y si? one w przysz?o?ci dla Ciebie wyj?tkowo przyst?pne, a dla czytelnika ciekawe. W zwi?zku z powy?szym celem niniejszej pracy jest kompleksowa prezentacja i analiza zarówno elementów tekstu dziennikarskiego, takich jak tytu?, lid, korpus jak równie? metod i ?rodków, które kszta?tuj? odbiór tych elementów w sposób absorbuj?cy czytelnika, a tak?e prezentacja rodzaju informacyjnego gatunków dziennikarskich. Na potrzeby tych?e rozwa?a? autor podaje za?o?enia w celu weryfikacji, o nast?puj?cym brzmieniu: Budowa tekstów dziennikarskich jest podyktowana realizowan? przez nie funkcj? pragmatyczn?. Funkcj? pragmatyczn? w praktyce dziennikarskiej uzyskuje si? poprzez ?rodki stylistyczne zarówno j?zykowe jak i pozaj?zykowe. ?rodki stosowane w praktyce dziennikarskiej s?u?? do utrzymania absorpcji czytelnika. Rodzaj informacyjny gatunków dziennikarskich zale?y od poziomu dominanty informacyjnej w danym tek?cie. Powy?sze za?o?enia zostan? zweryfikowane na przestrzeni niniejszej pracy. Jednocze?nie czytelnik, który b?dzie si?ga? po t? publikacje otrzyma okre?lony i subiektywnie wybrany zakres wiedzy z dziedziny creative writing. Monografia b?dzie utrzymana w duchu podr?cznika do nauki sztuki dziennikarskiej, co w zamy?le autora ma nada? jej oryginalny charakter i form? praktyczn?. Monografia prezentuje podej?cie interdyscyplinarne, dzi?ki czemu mo?liwe jest zrozumienie procesów, które rz?dz? obecn? pras? i tre?ci? tekstów dziennikarskich. Ujmuje problem kreatywnego prezentowania wypowiedzi s?ownych, a tak?e dokonuje analizy gatunków informacyjnych. Dzi?ki tak ograniczonemu polu mo?liwe jest uj?cie postawionych zagadnie?, co umo?liwia pe?ne wykorzystanie metod badawczych.

Piotr Lewandowski

 • Publisher:
 • e-bookowo.pl
 • ISBN:
 • 9788378593935
 • Language:
 • Polaco
 • Size:
 • Kb
 • Published:
 • December 1, 2014
 • No ficción Juvenil