Kluczowe ró?nice pomi?dzy teori? snów Zygmunta Freuda i Carla G. Junga.  Wojciech Filaber

Kluczowe ró?nice pomi?dzy teori? snów Zygmunta Freuda i Carla G. Junga

By Wojciech Filaber

Format: EPUB  
Protection:Watermarking
Availability: Instant download

Synopsis

Wojciech Filaber pokusi? si? o napisanie pracy dotycz?cej ró?nic wynikaj?cych z teorii snów Zygmunta Freuda a Carla Gustawa Junga. Psychoanalitycy twierdz?, ?e ?nimy tylko o takich rzeczach, które s? dla nas wa?ne. Niekoniecznie musi stanowi? odpowied? na problemy, których w ?wiecie zewn?trznym jest tak wiele. Dlatego, aby je zrozumie?, potrzebne jest poznanie w?asnych uczu? i do?wiadcze?. Zygmunt Freud by? zdania, ?e sen jest wyra?eniem silnych i nie?wiadomych pragnie?. Dzia?aj? w nim dwie si?y. Z jednej strony to pragnienie, które jest utajone oraz cenzor, który zamienia ow? utajon? tre?? w mo?liw? do zaakceptowania. Marzenia senne powinny by? interpretowane indywidualnie. Wystarczy zajrze? w g??b samego siebie, aby sen móg? oczy?ci? ?ycie i pomóg? w poradzeniu sobie z borykaj?cymi nas problemami i bez znaczenia jest to, czym zajmujemy si? na co dzie?. Kim jeste?my z zawodu i jak sp?dzamy dzie? – ka?dy z nich ko?czy si? dla wszystkich tak samo. Zamykamy oczy i zasypiamy, czerpi?c z tego niesamowit? przyjemno??.

Wojciech Filaber