Przemie? siebie i w?asne wn?trze za pomoc? medytacji.  Wojciech Filaber

Przemie? siebie i w?asne wn?trze za pomoc? medytacji

By Wojciech Filaber

Format: EPUB  
Protection:Watermarking
Availability: Instant download

Synopsis

W jaki sposób odnale?? prawd? dotycz?c? prawdziwej natury w?asnej egzystencji? Jak zauwa?y? to, czego nie mo?na dostrzec go?ym okiem? W jaki sposób rozpozna? otaczaj?c? nas iluzj?? Ta ksi??ka jest wspania?? pozycj? dla osób szukaj?cych dog??bnej wiedzy dotycz?cej korzy?ci, jakie medytacja oferuje i dla tych, których zwyczajnie interesuje medytacja. Ta ksi??ka zosta?a napisana dla osób zagl?daj?cych na co dzie? do w?asnego wn?trza w celu odnalezienia swojej prawdziwej natury. Otwórz j?, a ogarnie Ci? wewn?trzny spokój. Autor, Wojciech Filaber, mieszka obecnie w Londynie. Po raz pierwszy wyjecha? w podró? do Tajlandii w 2004 roku i zainteresowa? si? Buddyzmem. Od tego czasu jego ?ycie po?wi?cone by?o pracy nad w?asnym rozwojem wewn?trznym i duchowym. Wojciech uko?czy? studia z psychologii na Middlesex University w pó?nocnej cz??ci Londynu i w trakcie studiów zainteresowa? si? zdrowiem umys?owym i medytacj?. Poniewa? mia? on mo?liwo?? obserwacji, jak równie? czerpa? nauki od najwi?kszych mistrzów medytacji, naby? cenne do?wiadczenie dotycz?ce tego, w jaki sposób pozosta? w ??czno?ci z w?asnym wn?trzem. Wojciech ma nadziej?, ?e czytaj?c t? ksi??k? zach?cisz siebie do g??bszego zapoznania si? z naukami, które Ci wielcy mistrzowie oferuj? i przy okazji zach?cisz siebie do stosowania medytacji w codziennym ?yciu.

Wojciech Filaber