U?piona. Który to wariant rzeczywisto?ci?. Anka Mrówczy?ska

U?piona. Który to wariant rzeczywisto?ci?

By Anka Mrówczy?ska

Format: EPUB  
Protection:Watermarking
Availability: Instant download

Synopsis

Thriller psychologiczny - mocny, szokuj?cy i pe?en przemocy. Sceny przesycone brutalno?ci? i zaskakuj?ce zwroty akcji. Niezwykle interesuj?ca analiza psychiki bohaterów. U?piona osadzona jest w czasach wspó?czesnych, ale dotyka pó?nego PRL-u, w którym bohaterowie prze?ywaj? swoje historie. Andrzej, pozbawiaj?cy ?ycia zwyrodnia?ego ojca. Majka wci?? ucieka przed czym? i przed kim?. M?ciwy prokurator, który zrobi wszystko, by osi?gn?? zamierzony cel. Jagoda, córka polityka podporz?dkowanego ca?kowicie pewnemu prokuratorowi. Historie i losy bohaterów z pozoru odr?bne jednak z ka?d? kolejn? stron? zaz?biaj?ce si? coraz bardziej. Fina? szokuj?cy. Ujawnia jak bardzo postacie s? ze sob? po??czone. Dzi?ki temu odkryty zostanie kolejny wariant rzeczywisto?ci, których w ksi??ce nie brakuje.

Anka Mrówczy?ska

 • Publisher:
 • Wydawnictwo Psychoskok
 • ISBN:
 • 9788381192835
 • Language:
 • Polaco
 • Size:
 • Kb
 • Published:
 • January 11, 2019
 • Cuerpo, Mente y Espíritu