Prze?yj wakacyjn? przygod?. Andrzej Kraczla

Prze?yj wakacyjn? przygod?

By Andrzej Kraczla

Format: ePub  (Adobe DRM)
Protection:Adobe DRM
Availability: Instant download

Synopsis

Kto z nas nie s?ysza? o seksualnych przygodach swoich kolegów czy kole?anek? Co innego jest o nich s?ucha?, a co innego ich do?wiadcza?! Je?eli zastanawia?e? si?, jak to jest prze?y? przygod? na wakacjach, to teraz otrzymujesz wgl?d w historie z moich wakacyjnych podró?y. Rozpocz??y si? od niewinnego „cze??”, a zako?czy?y w ?ó?ku. Po lekturze tej ksi??ki Twoje wakacje ju? nigdy nie b?d? takie same. Zaczniesz ?wiadomie przyci?ga? atrakcyjne kobiety, które wcze?niej nie zwraca?y na Ciebie uwagi. To kompletny przewodnik, od A do Z, co robi?, a czego nie robi?, aby prze?y? wakacyjn? przygod?. Dlaczego wi?kszo?? m??czyzn nigdy nie prze?yje wakacyjnej przygody? Bo brakuje im wiedzy, która jest zawarta w tej ksi??ce. Tomasz Markowski psycholog, ekspert komunikacji Andrzej Kraczla Kiedy? by? pantoflem, co zrujnowa?o jego ?ycie zarówno prywatne, jak i biznesowe. Wtedy podj?? decyzj?, ?e nie ustanie, dopóki nie zrozumie zasad, na jakich opieraj? si? relacje damsko-m?skie. Po latach zdobywania wiedzy, ponad tysi?cu szczerych rozmów oraz poprzez liczne relacje z kobietami odkry? powtarzaj?ce si? schematy zachowa?, które definiuj? zwi?zek kobiety i m??czyzny. Kiedy? totalnie nie radzi? sobie w relacjach z kobietami, a po gruntownej zmianie swojego podej?cia i zachowania przesta? mie? jakiekolwiek problemy w tej kwestii. Dzieli si? wy??cznie wiedz?, któr? przetestowa? na sobie i stosuje z powodzeniem od lat. Jednocze?nie osi?gni?cie spokoju na tym polu pozwoli?o mu rozwin?? skrzyd?a w biznesie. Jest wspó?w?a?cicielem kilku firm, a to nie koniec jego ambicji. Pracuje z pasji, nie z obowi?zku, czego ?yczy ka?demu bez wyj?tku. Wierzy, ?e zwi?zek to gra zespo?owa o ustalonych zasadach i rolach do odegrania przez ka?dego z partnerów.

Andrzej Kraczla

 • Publisher:
 • e-bookowo.pl
 • ISBN:
 • 9788395952180
 • Language:
 • Polaco
 • Size:
 • Kb
 • Published:
 • December 26, 2021
 • Relaciones Familiares / General

Other titles of Andrzej Kraczla