Rozpoznaj idealn? kochank?. Andrzej Kraczla

Rozpoznaj idealn? kochank?

By Andrzej Kraczla

Format: ePub  
Protection:DRM
Availability: Instant download

Synopsis

Jak to si? dzieje, ?e jednych m??czyzn widzisz ci?gle w towarzystwie pi?knych kobiet, gdy inni mog? o tym tylko pomarzy?? By? mo?e tacy si? urodzili, tego nie wiem… Jestem najlepszym przyk?adem na to, ?e z pozycji totalnego pantofla mo?na doj?? do miejsca, w którym masz takie relacje z kobietami, jakie chcesz, a seksu tyle, ile zapragniesz. Mo?na si? wi?c tego nauczy?! Ju? dawno opisano, jakie zachowania i styl bycia m??czyzny dzia?aj? na kobiety jak magnes. Mo?esz sta? si? takim m??czyzn?. Odkryj mechanizmy, które zmieni? niewinne rozmowy w ognisty flirt, a st?d ju? prosta droga do ?ó?ka. W ka?dej kobiecie drzemie demon seksu. Dzi?ki tej ksi??ce odkryjesz sprawdzone sposoby, jak go uwolni?. Tomasz Markowski psycholog, ekspert komunikacji Andrzej Kraczla Kiedy? by? pantoflem, co zrujnowa?o jego ?ycie zarówno prywatne, jak i biznesowe. Wtedy podj?? decyzj?, ?e nie ustanie, dopóki nie zrozumie zasad, na jakich opieraj? si? relacje damsko-m?skie. Po latach zdobywania wiedzy, ponad tysi?cu szczerych rozmów oraz poprzez liczne relacje z kobietami odkry? powtarzaj?ce si? schematy zachowa?, które definiuj? zwi?zek kobiety i m??czyzny. Kiedy? totalnie nie radzi? sobie w relacjach z kobietami, a po gruntownej zmianie swojego podej?cia i zachowania przesta? mie? jakiekolwiek problemy w tej kwestii. Dzieli si? wy??cznie wiedz?, któr? przetestowa? na sobie i stosuje z powodzeniem od lat. Jednocze?nie osi?gni?cie spokoju na tym polu pozwoli?o mu rozwin?? skrzyd?a w biznesie. Jest wspó?w?a?cicielem kilku firm, a to nie koniec jego ambicji. Pracuje z pasji, nie z obowi?zku, czego ?yczy ka?demu bez wyj?tku. Wierzy, ?e zwi?zek to gra zespo?owa o ustalonych zasadach i rolach do odegrania przez ka?dego z partnerów.

Andrzej Kraczla

 • Publisher:
 • e-bookowo.pl
 • ISBN:
 • 9788396443038
 • Language:
 • Polaco
 • Size:
 • Kb
 • Published:
 • December 26, 2021
 • Relaciones Familiares / General

Other titles of Andrzej Kraczla