Tajemnice m?odych kobiet. Andrzej Kraczla

Tajemnice m?odych kobiet

By Andrzej Kraczla

Format: ePub  (Adobe DRM)
Protection:Adobe DRM
Availability: Instant download

Synopsis

By? mo?e znasz m??czyzn?, który uwiód? du?o m?odsz? od siebie kobiet?. Mo?e sam by? tak chcia? i zastanawiasz si?, co takiego zrobi?. Jakiej mocy u?y?, ?e j? zdoby?? Co on takiego ma, czego nie masz Ty? Albo si? z tym urodzi?, albo si? tego nauczy?. To nie przypadek, ?e zwróci?a na niego uwag?. Zdradz? Ci sekret! Nauczy? si?, wi?c i Ty mo?esz. Z w?a?ciw? wiedz? to nic nadzwyczajnego. Dlatego powsta?a ta ksi??ka, aby? na podstawie historii zdoby? niezb?dn? wiedz? i inspiracj?, a nast?pnie przyst?pi? do dzia?ania. I Ty mo?esz mie? pi?kn? m?od? kobiet? u swego boku! Je?eli kiedykolwiek czu?e? strach przed rozmow? z m?od?, atrakcyjn? kobiet?, to znajdziesz tu historie, które zainspiruj? Ci? do jego prze?amania. Zdob?d? j? i odmie? swoje ?ycie! Tomasz Markowski psycholog, ekspert komunikacji Andrzej Kraczla Kiedy? by? pantoflem, co zrujnowa?o jego ?ycie zarówno prywatne, jak i biznesowe. Wtedy podj?? decyzj?, ?e nie ustanie, dopóki nie zrozumie zasad, na jakich opieraj? si? relacje damsko-m?skie. Po latach zdobywania wiedzy, ponad tysi?cu szczerych rozmów oraz poprzez liczne relacje z kobietami odkry? powtarzaj?ce si? schematy zachowa?, które definiuj? zwi?zek kobiety i m??czyzny. Kiedy? totalnie nie radzi? sobie w relacjach z kobietami, a po gruntownej zmianie swojego podej?cia i zachowania przesta? mie? jakiekolwiek problemy w tej kwestii. Dzieli si? wy??cznie wiedz?, któr? przetestowa? na sobie i stosuje z powodzeniem od lat. Jednocze?nie osi?gni?cie spokoju na tym polu pozwoli?o mu rozwin?? skrzyd?a w biznesie. Jest wspó?w?a?cicielem kilku firm, a to nie koniec jego ambicji. Pracuje z pasji, nie z obowi?zku, czego ?yczy ka?demu bez wyj?tku. Wierzy, ?e zwi?zek to gra zespo?owa o ustalonych zasadach i rolach do odegrania przez ka?dego z partnerów.

Andrzej Kraczla

 • Publisher:
 • e-bookowo.pl
 • ISBN:
 • 9788395952197
 • Language:
 • Polaco
 • Size:
 • Kb
 • Published:
 • December 26, 2021
 • Relaciones Familiares / General

Other titles of Andrzej Kraczla