By?em pantoflem. Andrzej Kraczla

By?em pantoflem

By Andrzej Kraczla

Format: ePub  
Protection:Sin DRM
Availability: Instant download

Synopsis

Dlaczego tak wiele zwi?zków ko?czy si? tragicznie w towarzystwie wspólnych oskar?e? i okropnych emocji. By? mo?e przytrafi?o si? to i Tobie? Bo mnie zdecydowanie! Dlatego odby?em podró? aby zrozumie? o co chodzi i tak dotar?em do Sekretnego Mechanizmu Niszcz?cego Zwi?zki! Dowiesz si? jakich zasad przestrzega?, aby zwi?zek kwit?, a których z?amanie mo?e sko?czy? si? tragicznie. Odda?bym maj?tek, aby mie? t? wiedz? gdy by?em m?odszy, moje ?ycie wygl?da?oby teraz zupe?nie inaczej. Zaoszcz?dzi?bym mnóstwo stresu, pieni?dzy i zdrowia. Andrzej Kraczla Kiedy? by? pantoflem, co zrujnowa?o jego ?ycie zarówno prywatne, jak i biznesowe. Wtedy podj?? decyzj?, ?e nie ustanie, dopóki nie zrozumie zasad, na jakich opieraj? si? relacje damsko-m?skie. Po latach zdobywania wiedzy, ponad tysi?cu szczerych rozmów oraz poprzez liczne relacje z kobietami odkry? powtarzaj?ce si? schematy zachowa?, które definiuj? zwi?zek kobiety i m??czyzny. Kiedy? totalnie nie radzi? sobie w relacjach z kobietami, a po gruntownej zmianie swojego podej?cia i zachowania przesta? mie? jakiekolwiek problemy w tej kwestii. Dzieli si? wy??cznie wiedz?, któr? przetestowa? na sobie i stosuje z powodzeniem od lat. Jednocze?nie osi?gni?cie spokoju na tym polu pozwoli?o mu rozwin?? skrzyd?a w biznesie. Jest wspó?w?a?cicielem kilku firm, a to nie koniec jego ambicji. Pracuje z pasji, nie z obowi?zku, czego ?yczy ka?demu bez wyj?tku. Wierzy, ?e zwi?zek to gra zespo?owa o ustalonych zasadach i rolach do odegrania przez ka?dego z partnerów.

Andrzej Kraczla

 • Publisher:
 • e-bookowo.pl
 • ISBN:
 • 9788395952111
 • Language:
 • Polaco
 • Size:
 • Kb
 • Published:
 • December 26, 2021
 • Relaciones Familiares / General

Other titles of Andrzej Kraczla