Koralikowe kwiaty. Zofia Szyd?o

Koralikowe kwiaty

By Zofia Szyd?o

Format: EPUB  
Protection:Watermark
Availability: Instant download

Synopsis

„Koralikowe kwiaty - zrób sam” to poradnik o tworzeniu kwiatów z koralików. Przeznaczony jest dla wszystkich ludzi, którzy posiadaj? pasj? i umiej?tno?ci manualne wykonywania ró?nych rzeczy w?asnymi r?koma, a tak?e dla tych, którzy dopiero zaczynaj? swoj? przygod? (stawiaj? pierwsze kroki). Ksi??ka ta umo?liwi Wam wykonanie przepi?knych kwiatów w?asnor?cznie. Korzystaj?c z tego poradnika, b?dziecie mogli wykona? przepi?kne kwiaty, które nas otaczaj? na co dzie?, a w?ród nich kwiaty domowe, ogrodowe i polne. Ka?dy z kwiatków zawiera dok?adny opis, krok po kroku, jak go wykona? wraz ze zdj?ciami. Zofia Szyd?o pierwsze kroki w robótkach zacz??a ju? w szkole podstawowej. Robi?a na szyde?ku i na drutach: czapki, berety, r?kawiczki, skarpety. Teraz chcia?aby podzi?kowa? swojej mamie za nauk? na drutach. To mama zaszczepi?a te umiej?tno?ci manualne u Autorki, która z up?ywem lat rozwija?a je: haftowa?a ,wyszywa?a serwetki haftem krzy?ykowym. Autorka nie potrafi przej?? oboj?tnie obok rzeczy, które s? wykonane r?cznie. Musi wzi?? je do r?ki i poogl?da? jak to jest zrobione, a nast?pnie sama próbuje je wykona?. Tak te? narodzi?a si? pasja robienia ró?nych rzeczy z koralików. Obecnie próbuje swoich si? w papierowej wiklinie i w papierowych kwiatach. Widzi, ?e mo?na wyczarowa? z makulatury bardzo ?adne i po?yteczne rzeczy, które mog? przyozdobi? wn?trze naszego domu. Motto Autorki to: Szcz??liwy cz?owiek, który posiada pasj?.

Zofia Szyd?o

 • Publisher:
 • Wydawnictwo Psychoskok
 • ISBN:
 • 9788379000708
 • Language:
 • Polaco
 • Size:
 • Kb
 • Published:
 • June 17, 2013
 • Aficiones
  Casa / General
  Hogar

Other titles of Wydawnictwo Psychoskok