Podró? do ?wiata dziecka. Monika Skaja

Podró? do ?wiata dziecka

By Monika Skaja

Format: EPUB  
Protection:Watermark
Availability: Instant download

Synopsis

Podró? do ?wiata dziecka to poradnik, który ma na celu pokazanie rodzicom, jaki mo?e by? ?wiat dziecka o zaburzonych zmys?ach. Dziecko jako narrator u?wiadamia rodzica jak wygl?da jego ?wiat, gdy nie wszystko dzia?a tak jak powinno. Ksi??ka porusza temat aktywno?ci sensorycznej dziecka, a rodzice dowiaduj? si? wi?cej na temat 10 zmys?ów, jakie posiada ka?dy cz?owiek. Zmys?y oraz ich integracja, czyli rozwój, stanowi? nieod??czny element prawid?owego funkcjonowania ka?dego z nas. Natomiast, aby zrozumie? ich dzia?anie oraz wspiera? dziecko gdy jego odczuwanie, prze?ywanie oraz do?wiadczanie mo?e by? zaburzone, stanowi klucz do zrozumienia pewnych zachowa?, reakcji u dziecka. Zdobywanie wiedzy na temat otaczaj?cego nas ?wiata nie nale?y do ?atwych zada?, szczególnie gdy dziecko mo?e mie? k?opot z jego prawid?owym odczytywaniem. Ka?dy z nas jest wyj?tkowy, skrywa w sobie niesamowite talenty dlatego dajmy dzieciom o zaburzonych zmys?ach równie? szans? ich odkrycia. Poradnik z du?? dawk? wiedzy, która wprowadza rodzica w temat integracji sensorycznej oraz ekspresji sensorycznej. Wczesne podejmowanie dzia?a? to inwestycja na poczet doros?ego ?ycia dziecka. Naszym zadaniem jest wspiera? dzieci w rozwijaniu ich zmys?ów oraz da? im szans? na lepsze poznanie siebie.

Monika Skaja

 • Publisher:
 • Wydawnictwo Psychoskok
 • ISBN:
 • 9788381199735
 • Language:
 • Polaco
 • Size:
 • Kb
 • Published:
 • December 26, 2021
 • Educación / General