Zaczarowany ksi??yc.  Joanna Sztroman

Zaczarowany ksi??yc

By Joanna Sztroman

Format: EPUB  
Protection:Watermark
Availability: Instant download

Synopsis

Zaczarowany ksi??yc to ksi??ka dla najm?odszych, która nie tylko pomaga maluchom zasn??, co niew?tpliwie jest zgodne z prawd? – rytm i rym wierszyków wprowadza harmoni?, spokój, wycisza – ale przede wszystkim spe?nia rol? dydaktyczno-wychowawcz?, rozwija zdolno?ci do poznawania otaczaj?cego ?wiata, stawiania hipotez. Zach?ca dzieci do wykonywania codziennych obowi?zków i utrzymywania higieny, opowiadaj?c o czynno?ciach i przedmiotach codziennego u?ytku, zwierz?tach, zjawiskach przyrody. Uczy empatii. Zach?ca do s?uchania muzyki, podkre?laj?c jej walory. Jednocze?nie inspiruje do poznawania muzyki, w tym wypadku Brahmsa, poj?? takich jak ko?ysanka, okaryna, filharmonia, fortepian. Pokazuje, jak wa?ny jest w?a?ciwy klimat do wypoczynku i rozwoju.

Joanna Sztroman