?ó?eczko, z którego wyj??am mi?o??. Adopcja chorego dziecka zmieni?a nasze ?ycie. Magdalena Madeja

?ó?eczko, z którego wyj??am mi?o??. Adopcja chorego dziecka zmieni?a nasze ?ycie

By Magdalena Madeja

Format: EPUB  
Protection:Watermark
Availability: Instant download

Synopsis

Autentyczna opowie?? o nadziei. Wzruszaj?ca historia o Rodzicielstwie przez du?e ,,R ". Urzekaj?ce opowiadanie o tym, ?e warto kocha?, bo mi?o?? zawsze zwyci??a. Ka?dy chcia?by mie? pi?kn? zdrow? rodzin? i dzieci jak z obrazka. Jednym te marzenia si? spe?niaj?, innym nie. Nie ka?dej kobiecie jest te? dane nosi? pod sercem przez dziewi?? miesi?cy swoje dziecko. Ten smutny czas wype?ni? mo?e proces adopcji, czyli oczekiwania na dziecko. Dooko?a nas jest tyle maluchów, biednych, chorych, porzuconych, potrzebuj?cych mi?o?ci, dotyku, przytulania, którego nigdy wcze?niej nie zazna?y. Alanek zosta? jednym z tych szcz??liwców, któremu los zes?a? rodzin? adopcyjn?. Ma cudownych rodziców, na które inne dzieci wci?? czekaj?. Nie ka?dy jednak ma odwag? zaopiekowa? si? chorym dzieckiem. Jednych to przera?a, innych odstrasza, a jeszcze inni nie dopuszczaj? do siebie my?li o dziecku z jakimkolwiek schorzeniem. Ale KA?DE DZIECKO ZAS?UGUJE NA MI?O??! Alanek mimo bardzo m?odego wieku przeszed? w ?yciu wiele z?ego. Po urazie mózgowo-czaszkowym i po trepanacji czaszki przebywa? w szpitalu. Jego stan lekarze okre?lali jako bardzo ci??ki. To w?a?nie wtedy maluszek potrzebowa? najwi?kszej MI?O??I, by prze?y?. Mimo dramatycznych wydarze? znalaz?a si? rodzina, która pokocha?a malca mi?o?ci? bezwarunkow?. To cud mi?o?ci - jeden z wielu, który dzieje si? gdzie? obok. Ch?opiec trafi? do cudownej rodziny, w której dominacja mi?o?ci, wiary i si?y, maj? niesamowity wp?yw na chore dziecko. Wychowywaniu chorego dziecka towarzysz? ból, trud i liczne wyrzeczenia, które s? niczym, kiedy mamy u boku upragnione dziecko. ,,?ó?eczko, z którego wyj??am mi?o??. Adopcja chorego dziecka zmieni?a nasze ?ycie " to historia o rewolucji zarówno w ?yciu dziecka, jak i rodziny. ,,Moja ksi??ka powsta?a z my?l? o przysz?ych kandydatach na rodziny zast?pcze, rodziny adopcyjne, a tak?e z my?l? o potrzebuj?cych, samotnych dzieciach z niepe?nosprawno?ci?. By? mo?e wielu z was b?dzie sta?o, lub stoi przed podj?ciem tak bardzo wa?nej i trudnej decyzji, jak? jest adopcja chorego dziecka " - Magdalena Madeja

Magdalena Madeja

 • Publisher:
 • Wydawnictwo Psychoskok
 • ISBN:
 • 9788381195119
 • Language:
 • Polaco
 • Size:
 • Kb
 • Published:
 • March 22, 2019
 • Biografía y autobiografía / General

Other titles of Wydawnictwo Psychoskok