na my?liwskich ?cie?kach. Jan Pu?cian

na my?liwskich ?cie?kach

By Jan Pu?cian

Format: EPUB  
Protection:Watermark
Availability: Instant download

Synopsis

Ksi??ka „Opowiadania morskie” Jana Pu?ciana stanowi zbiór osiemnastu powi?zanych tematycznie opowiada? zwi?zanych z prac? Autora (oficera marynarki) na morzu. Tre?? ksi??ki oparta na autentycznych zdarzeniach, g?ównie z udzia?em autora, obejmuje lata 1970-2005. U?o?one chronologicznie opowiadania odzwierciedlaj? wiele epizodów z ?ycia za?óg statków, a zw?aszcza najwi?kszego rodzimego armatora - Polskiej ?eglugi Morskiej, podró?uj?cych w trampingu oceanicznym. Pierwsze opowiadanie pt. „Bestia„ oddaje m?odzie?cz? atmosfer? spo?eczno?ci podchor??ych znudzonych porann? wacht? na ?aglowcu szkolnym „Iskra” i zabawiaj?cej si? koliduj?cym z pe?nionymi obowi?zkami polowaniem na rekina, za co przysz?o jej ponie?? konwekwencje. Dalsz? cz??? ksi??ki stanowi? opowiadania z epizodami oddaj?cymi atmosfer? niezwyk?ych sytuacji, z którymi za?ogi stykaj? si? w obcych portach, na redach i trasach ?eglugowych. Kolejne opowiadania oddaj? ró?ne, losowo wyst?puj?ce sytuacje w pracy na morzu, a zw?aszcza na przemierzaj?cym wci?? inne akweny ?wiata oceanicznym masowcu. Jan Pu?cian, urodzony w 1948, swój kontakt z morzem rozpocz?? w 1969, wst?puj?c do Wy?szej Szko?y Marynarki Wojennej w Gdyni. Po uko?czeniu WSMW w 1973 rozpocz?? s?u?b? na ?cigaczach okr?tów podwodnych. W 1979 uko?czy? studia drugiego stopnia o kierunku dowódczo – sztabowym. W 1989, dwa lata po uzyskaniu stopnia naukowego doktora z ratownictwa morskiego, odszed? do rezerwy i rozpocz?? prac? w Polskiej ?egludze Morskiej jako oficer pok?adowy. W 2005 w stopniu kapitana statków morskich przeszed? na emerytur?. Jest autorem licznych artyku?ów dotycz?cych bezpiecze?stwa ?ycia ludzi na morzu oraz opowiada? o tematyce marynistycznej i my?liwskiej, publikowanych w ró?nych periodykach, które pó?niej ukaza?y si? w formie ksi??kowej. Nale?? do nich podr?cznik „Podstawy ratownictwa na morzu” oraz ksi??ki beletrystyczne „Bro?a?skie spotkania” , „Od ORP Iskra do m/v Hamburg Max”, „ Na my?liwskich ?cie?kach”.

Jan Pu?cian

 • Publisher:
 • Wydawnictwo Psychoskok
 • ISBN:
 • 9788379000326
 • Language:
 • Polaco
 • Size:
 • Kb
 • Published:
 • February 28, 2013
 • Deportes y Recreación / General
  Deporte y Recreación
  Ficción General
  Derecho

Other titles of Wydawnictwo Psychoskok