Przyst?pna gramatyka angielska z ?wiczeniami. Ryszard Purski

Przyst?pna gramatyka angielska z ?wiczeniami

By Ryszard Purski

Format: EPUB  
Protection:Watermarking
Availability: Instant download

Synopsis

W ksi??ce „Przyst?pna gramatyka angielska z ?wiczeniami” autor Ryszard Purski prezentuje podstawowe zasady gramatyki angielskiej oraz zwraca szczególn? uwag? na w?a?ciwe stosowanie nieosobowych form czasowników, które nadaj? wypowiedzi lub tekstom bardziej zwi?z?? form?. Formy nieosobowe czasowników, takie jak bezokoliczniki i imies?owy, odgrywaj? bardzo wa?n? rol? w j?zyku angielskim. Za ich pomoc? tworzona jest na przyk?ad wi?kszo?? czasów gramatycznych, strona bierna, a funkcjonowanie czasowników posi?kowych modalnych mo?liwe jest praktycznie tylko w po??czeniu z bezokolicznikami. Ponadto formy nieosobowe wyst?puj? bardzo cz?sto w rozmaitych konstrukcjach zdaniowych, a niekiedy jedynymi poprawnymi konstrukcjami s? te, które zawieraj? tylko formy nieosobowe. Ksi??ka omawia angielskie czasowniki i czasy. Charakteryzuje wszystkie rodzaje istniej?cych zda? podrz?dnych z podaniem przyk?adów na mo?liwe zastosowania ich równowa?ników, zawieraj?cych formy nieosobowe. Ponadto zawiera ?wiczenia umo?liwiaj?ce praktyczne wykorzystanie i sprawdzenie informacji przekazywanych w komentarzu gramatycznym, a na ko?cu ksi??ki znajduje si? klucz do ?wicze?, który umo?liwia porównanie ich z poprawnymi formami. Wiele ?wicze? dotycz?cych równowa?ników zda? podrz?dnie z?o?onych umo?liwia ich porównywanie ze zdaniami z formami osobowymi. Pozycja niniejsza mo?e by? pomocna dla osób ucz?cych si? j?zyka angielskiego, maj?cych podstawy tego j?zyka, jak i zaawansowanych, które chc? sobie usystematyzowa? nabyt? wiedz?, wzgl?dnie j? od?wie?y?.

Ryszard Purski

 • Publisher:
 • Wydawnictwo Psychoskok
 • ISBN:
 • 9788379001507
 • Language:
 • Polaco
 • Size:
 • Kb
 • Published:
 • March 20, 2014
 • Educación / General
  Estudio de Lengua Extranjera / General

Other titles of Wydawnictwo Psychoskok