Jak Je?? by Zdrowo ?y?. Robert Jarz?bkiewicz

Jak Je?? by Zdrowo ?y?

By Robert Jarz?bkiewicz

Format: EPUB  
Protection:Watermarking
Availability: Instant download

Synopsis

Ksi??ka przedstawia ogromny wp?yw w?a?ciwego od?ywiania na zdrowie cz?owieka, zapoznaje i przestrzega przed z?ymi nawykami ?ywieniowymi oraz wykazuje rodzaje niebezpiecznych grup produktów. W tre?ci, w mo?liwie najprostszy sposób opisana zosta?a podstawowa, niezb?dna i mo?liwie najbardziej aktualna obecnie, wiedza na temat ?ywno?ci i potrzeb ludzkiego organizmu w tym zakresie. Intencj? autora by?o nie tylko przekazanie niezb?dnych informacji o od?ywianiu, ale przede wszystkim wykazanie za pomoc? zamieszczonych przyk?adów i analiz, ?e stosuj?c jedynie w?a?ciw? diet? mo?emy zaopatrzy? organizm we wszystkie niezb?dne mu do zachowania d?ugiego zdrowia sk?adniki. Zamieszczona w ksi??ce dieta powinna sta? si? podstawowym kierunkowskazem sposobu od?ywiania w wi?kszo?ci domów. Nie wymaga ona radykalnych zmian w sposobie przygotowywania posi?ków i dobierania sk?adników, ale zosta?a przez autora w pe?ni uzasadniona za pomoc? zamieszczonych oblicze?. Ksi??ka przyda? si? powinna osobom poszukuj?cym sposobu na zdrowe odchudzanie oraz jest niezb?dna dla wszystkich zainteresowanych zdrowym trybem ?ycia.

Robert Jarz?bkiewicz

 • Publisher:
 • Wydawnictwo Psychoskok
 • ISBN:
 • 9788381191739
 • Language:
 • Polaco
 • Size:
 • Kb
 • Published:
 • January 2, 2018
 • Cocina y Gastronomía

Other titles of Wydawnictwo Psychoskok