?ycie Eskimosów. Roald Amundsen

?ycie Eskimosów

By Roald Amundsen

Format: EPUB  
Protection:Watermarking
Availability: Instant download

Synopsis

W ksi??eczce niniejszej opowiada Roald Amundsen o & bdquo;Ludziach na magnetycznym biegunie pó?nocnym ". Amundsen z siedmiu towarzyszami przedsi?wzi?? w roku 1903 wypraw? do ?wiata podbiegunowego pó?nocnoameryka?skiego, aby na statku & bdquo;Gj & ouml;a " przep?yn?? drog? pó?nocnozachodni?, której odkrycie od czasów Kolumba by?o celem licznych wypraw. Podró? Amundsena trwa?a od roku 1903 do r. 1907. M ’Clure odkry? t? drog? w roku 1850, ale przeby? j? po wi?kszej cz??ci na saniach. Amundsen jest tedy pierwszym, któremu uda?o si? przep?yn?? t? drog? na statku. Jednocze?nie sp?dzi? on ze swymi towarzyszami 23 miesi?ce na wyspie Króla Williama, robi?c spostrze?enia naukowe, z których najwa?niejszym by?o nowe okre?lenie po?o?enia magnetycznego bieguna pó?nocnego, dokonane na Boothia Felix. Magnetyczne bieguny nie s? sta?e i przesuwaj? si? z miejsca na miejsce. Rozdzia?y dzie?a Amundsena po?wi?cone Eskimosom nale?? do bardzo ciekawych. Niepodobna odmówi? najwy?szego podziwu biednemu ciemnemu ludowi, który w warunkach najgorszych, na wiekuistych ?niegach i lodach buduje chaty ?niegowe i niemal z niczego stwarza sobie narz?dzia, bro? i ?odzie potrzebne do polowania na ró?ne zwierz?ta morskie, których mi?sem si? ?ywi, a których t?uszcz dostarcza mu jedynego materia?u do o?wietlania i opalania chat podczas d?ugich miesi?cy zimowych, gdy panuje tam straszny ch?ód i mrok nocny.

Roald Amundsen

 • Publisher:
 • Wydawnictwo Psychoskok
 • ISBN:
 • 9788381196123
 • Language:
 • Polaco
 • Size:
 • Kb
 • Published:
 • September 10, 2019
 • Viajes / General

Other titles of Wydawnictwo Psychoskok