A co, je?li? Pytania zmieniaj?ce Twój ?wiat. Beata Jusik

A co, je?li? Pytania zmieniaj?ce Twój ?wiat

By Beata Jusik

Format: EPUB  
Availability: Instant download

Synopsis

A co, je?li spojrza?by? na swoje ?ycie inaczej ni? zwykle? A co, je?li zada?by? sam sobie kilka pomocnych pyta?? Trzymasz w r?ku ksi??k? pe?n? takich pyta?. Czy odwa?ysz si? je zada?? Pytania maj? na celu zach?ci? czytelnika do spojrzenia na swoje ?ycie z innej strony. Znalezienie odpowiedzi nie jest tutaj priorytetem. Natomiast zadawanie sobie pyta? wytr?ci czytaj?cego z jego utartych szlaków my?lowych i podwa?y przyj?te przez niego konkluzje. Ka?dy kolejny rozdzia? porusza ró?ne aspekty ?ycia. Codziennie dokonujemy wielu wyborów, które maj? wi?kszy lub mniejszy wp?yw na nasze ?ycie. Cz?stokro? te decyzje nie s? do ko?ca nasze, bo opieramy je na punktach widzenia innych osób. Jednak czasem wprowadza to szereg ogranicze? w naszym ?yciu. Zatrzymujemy si?, spowalniamy, umniejszamy, by wpasowa? si? w przeci?tno?? i dopasowa? do otoczenia. Cz?sto takim podej?ciem przekre?lamy swoje szanse na sukces i szcz??cie. Wa?ne jest nauczy? si? dokonywa? w?asnych wyborów, by samemu kreowa? swoj? przysz?o??. Aby tego dokona?, nale?y zada? sobie szereg pyta?, które pozwol? nam lepiej zrozumie? samych siebie i swoje potrzeby.

Beata Jusik

 • Publisher:
 • Wydawnictwo Psychoskok
 • ISBN:
 • 9788381195768
 • Language:
 • Polaco
 • Size:
 • Kb
 • Published:
 • December 30, 2018
 • Protection:
 • Watermarking
 • Filosofía / General

Other titles of Wydawnictwo Psychoskok