Poza nawias. Mateusz Hachlica

Poza nawias

By Mateusz Hachlica

Format: EPUB  
Protection:Watermarking
Availability: Instant download

Synopsis

Poza nawias to tytu? jednego z pocz?tkowych wierszy i ca?ego zbioru Mateusza Hachlicy, zadedykowanego „Dla ka?dej, któr? znam”, jaki ukazuje si? w?a?nie w wydawnictwie Psychoskok. To kolejne osi?gni?cie m?odego polonisty po rozprawie doktorskiej („Imperium Osma?skie w relacjach pami?tnikarskich polskiego romantyzmu”) obronionej przez niego w czerwcu ubieg?ego roku w Instytucie Literatury i Nowych Mediów Wydzia?u Filologicznego Uniwersytetu Szczeci?skiego. Na poziomie j?zykowym nie warto jednak szuka? zwi?zków mi?dzy tymi dwoma faktami, poniewa? tym razem autor pokaza? zupe?nie inne swoje oblicze ni? znany dot?d wizerunek naukowca, badacza literatury polskiej. A w?a?ciwie nie tyle oblicze, ile poetyckie wn?trze, a wi?c duchow? wra?liwo??, która wcale nie musi przeciwstawia? si? racjonalnemu stanowisku znanemu z rozpraw naukowych. ?wiadcz? o tym losy i dokonania innych poetów-naukowców, takich jak cho?by Stanis?aw Bara?czak. Zwi?zki nauki oraz poezji w przypadku Hachlicy zosta?y tu wspomniane z uwagi na to, ?e jego wiersze z pewno?ci? doceni? czytelnicy maj?cy odwag? zanurzy? si? w ?wiat ekspresji j?zykowej. Wbrew pozorom nie jest to ?wiat hermetyczny, jaki? zakl?ty kr?g dla wtajemniczonych, ale miejsce dost?pne jak stragan na rynku, gdzie wybiera si? to, co najlepsze.  

Mateusz Hachlica

 • Publisher:
 • Wydawnictwo Psychoskok
 • ISBN:
 • 9788381198080
 • Language:
 • Polaco
 • Size:
 • Kb
 • Published:
 • December 27, 2020
 • Poesía / General