Co? przemin??o. Stach Szulist

Co? przemin??o

By Stach Szulist

Format: EPUB  
Protection:Watermarking
Availability: Instant download

Synopsis

Szko?a, jako pole bitwy? Oczywi?cie! Je?li ogl?dasz szko?? z zewn?trz z przekonaniem, ?e równie pi?knie jest wewn?trz, to najwy?sza pora wyj?? z tej „ba?ki” wyobra?ni i przyjrze? si? strona po stronie panosz?cemu si? w ?rodku upadkowi wszelkich zasad. Gorsz?cym uk?adom z tronem i o?tarzem, zanikowi resztek przyzwoito?ci, a nade wszystko temu, co w efekcie czyni ucznia niewidzialnym pod zwa?em procedur i absurdu. Fabu?? powie?ci stanowi? epizody z ?ycia wiejskiej nauczycielki – Miry - zwi?zanej uczuciowo z dyrektorem szko?y, zaanga?owanej spo?ecznie i towarzysko, zarazem maj?cej skomplikowane relacje z rodzin? i przesz?o?? naszpikowan? b??dami m?odo?ci. Poznajemy j? w momencie kolejnego wira?u ?yciowego, gdy po serii rozczarowa?, co do etycznych postaw najbli?szych, postanawia diametralnie – mimo pi??dziesi?tki w metryce – przewarto?ciowa? swoje ?ycie. To równie? koszmarny obraz wn?trza prowincjonalnej szko?y, sk?d fala zaniku kr?gos?upów moralnych wywia?a resztki przyzwoito?ci.

Stach Szulist

 • Publisher:
 • Wydawnictwo Psychoskok
 • ISBN:
 • 9788381197311
 • Language:
 • Polaco
 • Size:
 • Kb
 • Published:
 • December 27, 2020
 • No-Ficción juvenil / General

Other titles of Wydawnictwo Psychoskok