B??kitny Krzyk. Thomas Blaidd

B??kitny Krzyk

By Thomas Blaidd

Format: EPUB  
Protection:Watermarking
Availability: Instant download

Synopsis

B??kitny Krzyk to powie??, w której nic nie jest tak oczywiste, jakby si? mog?o wydawa?. Keiko i Ayen, to m?odzi ludzie, którzy dopiero wkraczaj? w doros?o??. Ucz? si?, czym jest przyja??, mi?o?? i maj? ogromny apetyt na ?ycie. ?wiat ma wobec nich niezwyk?e plany. Kto jest dobry, a kto z?y? Czy wi?zy krwi s? czym? na tyle silnym i pewnym, aby czu? si? bezpiecznie przy najbli?szych? A mo?e zdrajc? jest ten, kto? ca?y czas by? obok? ?wiatu zagra?a niebezpiecze?stwo. Czy moc Wybra?ca b?dzie wystarczaj?ca, aby zapobiec kataklizmowi? Powie?? fantasy ??cz?ca w sobie elementy powie?ci kryminalnych i sensacyjnych. Kto w ostatecznym starciu wyka?e si? odwag?, kto zginie, kogo dosi?gnie sprawiedliwo??, a kto zdo?a uciec? Wykreowane uniwersum jest niezwykle spójne i oryginalne. Jest to opowie?? o ?wiecie, w którym jedne ideologie zast?puje si? innymi, pozbawiaj?c cz?owieka w?asnej to?samo?ci i kreatywno?ci za gar?? przywilejów i fa?szywego dobrobytu. Autor stawia przed czytelnikami do?? ?mia?e i uniwersalne pytanie o to, na ile cz?owiek mo?e ingerowa? w odwieczny porz?dek ?wiata. Daje jednocze?nie nadziej?, ?e natura jest sprawiedliw? si??, która czuwa i z mozo?em naprawia b??dy ludzko?ci.

Thomas Blaidd

 • Publisher:
 • Wydawnictwo Psychoskok
 • ISBN:
 • 9788381199063
 • Language:
 • Polaco
 • Size:
 • Kb
 • Published:
 • December 27, 2020
 • Ficción / General