Wielki comeback. Krzysztof Kasowski

Wielki comeback

By Krzysztof Kasowski

Format: EPUB  
Protection:Watermarking
Availability: Instant download

Synopsis

Poznaj realia polskiego przemys?u rozrywkowego. Krzysztof Kasowski powraca z barwn? opowie?ci? o ?yciu muzyków, mechanizmach rz?dz?cych show-biznesem i zmianach, które wydarzy?y si? na przestrzeni blisko 30 lat. Jego powie?? to satyra na wspó?czesny show-biznes przeplatana wspomnieniami barwnych i tak modnych dzi? lat 90. By? to czas, w którym nie rz?dzi?y portale spo?eczno?ciowe, Internet nie by? tak powszechny, a przyja?? i lojalno?? liczy?y si? bardziej ni? pieni?dze. G?ówny bohater ksi??ki – Patryk, lider najpopularniejszego polskiego boysbandu ko?ca lat dziewi??dziesi?tych (Best5 – polskiego odpowiednika Backstreet Boys) czas swoich najwi?kszych sukcesów ma dawno za sob?. Sporadycznie koncertuje, nagrywa, ale funkcjonuje na marginesie bran?y muzycznej i t?skni za dawn? s?aw?. Kasowski zawsze szuka? swego miejsca na muzycznej scenie, ?wiadcz? o tym fakty z jego ?yciorysu, które zaprezentowa? w ksi??ce. Nie jest to jednak autobiografia artysty, ale dla publiczno?ci z drugiej strony sceny, tej ha?asuj?cej na koncertach, odgrodzonej od „artystów” linami i kordonem ochroniarzy – jest to lekkie wtajemniczenie w wielki ?wiat estrady. Dla wielbicieli muzyki dance ta ksi??ka jest niew?tpliwie atrakcj?, poniewa? ods?ania kulisy oko?o estradowego ?ycia niegdysiejszych bo?yszczy, którzy nadal marz? o tym, by wci?? by? idolami.

Krzysztof Kasowski

 • Publisher:
 • Wydawnictwo Psychoskok
 • ISBN:
 • 9788381198738
 • Language:
 • Polaco
 • Size:
 • Kb
 • Published:
 • December 27, 2020
 • Biografía y autobiografía / General

Other titles of Wydawnictwo Psychoskok