Rozkwitnij. Laura Pstrong

Rozkwitnij

By Laura Pstrong

Format: EPUB  
Protection:Watermarking
Availability: Instant download

Synopsis

Czy wiesz, co jest najwa?niejsze w ?yciu? Patrzysz na z?o, które Ci? spotyka bez ?adnej nadziei na lepsze jutro? Nawet najwi?kszy ból i poczucie niesprawiedliwo?ci mo?na przerodzi? w niewyobra?aln? si?? i dobro. Jednak to ty jeste? re?yserem w?asnego ?ycia i odpowiadasz za to, co zasiejesz w ?wiecie. Ci??ko jest doceni? ?ycie w pe?ni bez do?wiadczenia trudno?ci i cierpienia. Momenty, w których musimy stawi? czo?a trudnym sytuacjom mog? okaza? si? dla nas prze?omowe i buduj?ce. Autorka pisze o warto?ci ?ycia i cierpienia. Udziela si? charytatywnie, a do?wiadczenie obcowania z chorymi dzie?mi zaowocowa?o zbiorem refleksji. Nie s? to puste my?li – to s?owa p?yn?ce prosto z g??bi duszy; duszy, która intensywnie do?wiadcza ?ycia we wszystkich jego przejawach. ?ycie to wypadkowa ró?nych zdarze?, na które cz?owiek nie ma wp?ywu. Ma jednak wp?yw na swoje my?lenie i postaw?, jak? przyjmie wobec przeszkód i trudno?ci. Liczy si? to, aby „rozkwitn??”, przeistoczy? si? w pi?knego wewn?trznie cz?owieka, który wie, co jest w ?yciu najwa?niejsze. Ta publikacja pomaga czytelnikowi „rozkwitn??” wewn?trznie - uwra?liwi? si? na otaczaj?cy nas ?wiat, na ludzi, a tak?e zmotywowa? do pracy nad sob? i do czynienia dobra. Sprzyja zatrzymaniu si? na chwil? i spojrzeniu na swoj? codzienno?? z zupe?nie innej perspektywy. „Warto wierzy?, ?e ?wiat jest takim, jakim go sobie narysujemy”.

Laura Pstrong

 • Publisher:
 • Wydawnictwo Psychoskok
 • ISBN:
 • 9788381199124
 • Language:
 • Polaco
 • Size:
 • Kb
 • Published:
 • December 27, 2020
 • No-Ficción juvenil / General

Other titles of Wydawnictwo Psychoskok