Neuralgia. Jak ?y??. Katarzyna Bu?

Neuralgia. Jak ?y??

By Katarzyna Bu?

Format: EPUB  
Protection:Watermarking
Availability: Instant download

Synopsis

Czym jest neuralgia? Jak ?y? z t? chorob?? Pozycja skierowana zarówno dla tych, którzy cierpi? na neuralgi?, jak i tych, którzy zmagaj? si? z innymi chorobami. Jej tre?? uzmys?awia równie? ludziom zdrowym, z jakimi przeszkodami musz? mierzy? si? chorzy na neuralgi? i jak mo?na pomóc im w walce z tym schorzeniem. Ksi??ka w przyst?pny sposób opisuje na podstawie w?asnych do?wiadcze? metody radzenia sobie z t? rzadk? przypad?o?ci? wyst?puj?c? w obr?bie twarzy. To ból, który stanowi ogromne wyzwanie dla medycyny i pacjenta. Jest on szczególnie trudny w leczeniu, a kiedy próby jego opanowania nie przynosz? efektu, mo?e doprowadzi? do za?amania si? odporno?ci psychicznej, a w konsekwencji do l?ku i depresji. Neuralgia podobnie jak wiele chorób przewlek?ych, wprowadza liczne ograniczenia w ?yciu zawodowym i osobistym. To jak cz?owiek poradzi sobie z chorob? i wszelkimi jej nast?pstwami zale?y od wielu czynników. W?ród nich wa?n? rol? odegraj? cechy indywidualne pacjenta, jego zasoby osobiste i spo?eczne. Autorka uzmys?awia czytelnikom, ?e z neuralgi? mo?na nauczy? si? ?y?, a co wi?cej: docenia? wp?yw, jaki choroba wywiera na nasze ?ycie. Ten optymistyczny wyd?wi?k ksi??ki sprawia, ?e jest to pozycja o wewn?trznej sile, o wytrzyma?o?ci i niepoddawaniu si? nawet w najci??szych momentach ?ycia. Katarzyna Bu? dzieli si? sprawdzonymi metodami, które pomagaj? jej w codziennym funkcjonowaniu, a tak?e zach?ca do szukania jasnych stron nawet w najczarniejszej depresji.

Katarzyna Bu?

 • Publisher:
 • Wydawnictwo Psychoskok
 • ISBN:
 • 9788381198974
 • Language:
 • Polaco
 • Size:
 • Kb
 • Published:
 • December 27, 2020
 • Cuerpo, mente y espíritu / General