Gwiezdni wojownicy. Krystian Andrzejewski

Gwiezdni wojownicy

By Krystian Andrzejewski

Format: ePub  (Adobe DRM)
Protection:Adobe DRM
Availability: Instant download

Synopsis

„Gwiezdni Wojownicy – Grobowiec Dagona” to historia ch?opaka, który na pierwszy rzut oka niczym si? od Was nie ró?ni – jak ka?dy z nas ma swoje zmartwienia, zalety i wady – ale w rzeczywisto?ci jest Gwiezdnym Wojownikiem. Jedn? z wielu dusz, które przyby?y na Ziemi?, by pomóc jej mieszka?com w rozwi?zaniu n?kaj?cych ich problemów oraz ochroni? ich przed si?ami ciemno?ci, które próbuj? zniewoli? ras? ludzk?. Pos?uchajcie zatem, co mam do powiedzenia! Wszystko, co nas otacza, jest k?amstwem, bowiem przez tysi?clecia byli?my ok?amywani. W dawnych czasach na naszej planecie dominowa?o ?wiat?o, ludzie nie chorowali, odznaczali si? prawdomówno?ci?, a technologia – w porównaniu z dzisiejsz? – prezentowa?a o wiele wy?szy poziom zaawansowania. Przede wszystkim za? pami?tano o swoich poprzednich ?ywotach. A pó?niej nasta?y mroczne czasy, w których straszliwie rozpanoszy?y si? niewiedza, chciwo??, k?amstwo oraz ob?uda. Pewne istoty we wszech?wiecie postanowi?y to wykorzysta?, a zdaj?c sobie spraw? z panuj?cego kryzysu, planuj? skrzywdzi? mieszka?ców naszej pi?knej planety. Wtedy na pomoc Ziemianom ruszyli Gwiezdni Wojownicy! To w?a?nie ich celem jest powstrzyma? moce ciemno?ci i przywróci? na Ziemi pokój oraz ?wiat?o.

Krystian Andrzejewski

 • Publisher:
 • Wydawnictwo Psychoskok
 • ISBN:
 • 9788396031914
 • Language:
 • Polaco
 • Size:
 • Kb
 • Published:
 • December 26, 2021
 • Ficción / General

Other titles of Wydawnictwo Psychoskok