B?d? czeka? na ?aweczce. Piotr Czajkowski

B?d? czeka? na ?aweczce

By Piotr Czajkowski

Format: ePub  
Availability: Instant download

Synopsis

Ksi??ka oparta jest o w?asne do?wiadczenia oraz o obserwacje, które czyni?em spotykaj?c si? oraz rozmawiaj?c z przyjació?mi i znajomymi. Podczas tych spotka? stworzy?em wizj?, któr? przela?em w tre?? ksi??ki. Opisane wydarzenia oraz postacie s? kompilacj? tych, których do?wiadczy?em, które pozna?em, o których us?ysza?em w kontaktach z moimi przyjació?mi i znajomymi. G?ównymi bohaterami ksi??ki jest dwoje ludzi pracuj?cych w jednej firmie. W sposób zamierzony ich imiona zosta?y zast?pione zaimkami 'Ona' oraz 'On'. Znam ich oboje zbyt dobrze, by u?y? zmienionych imion - to przeszkadza?oby mi w pisaniu. Opisana historia to w du?ej cz??ci konstrukcja sk?adaj?ca si? z autentycznych zdarze?, których opis zosta? nieco zmieniony po to, by ukry? prawdziw? to?samo?? wszystkich bohaterów. Ksi??k? mo?na w skrócie nazwa? romansem biurowym, ale takim do ko?ca nie jest. Ksi??ka opowiada o o romansie, który wyrós? na gruncie rozpadaj?cej si? wi?zi ma??e?skiej. Rozpad tej wi?zi spowodowa? powstanie wielkiej pustki w ?yciu bohatera, która splot?a si? z potrzeb? blisko?ci i niedostatkiem uczu? po drugiej stronie. Bohater zakochuje si? w kole?ance z pracy, ale nie postanawia jej zdoby?, uwie?? - postanawia zdoby? jej serce i umys?. Instynktownie zmierza do ustalenia silnej wi?zi uczuciowej, bo w?a?nie uczu? najbardziej w jego w?asnym ?yciu brakuje. Kobieta, w której si? zakochuje, staje si? wielk? ucieczk? od trudno?ci w?asnego ?ycia, ale nie próbuje wykorzysta? jej do zaspokojenia fizycznego po??dania. Bohater jest nieco naiwnym idealist? i stara si? w relacji z ukochan? kobiet? stworzy? w?asny, idealistyczny ?wiat, w którym istnieje tylko dwoje ludzi. Nie udaje si? to jemu, bo zbyt mocno zwi?zani s? oboje z otaczaj?c? rzeczywisto?ci?, z któr? kontakt bohater zacznie gubi? w nast?pnej cz??ci historii. Numeracja rozdzia?ów uwzgl?dnia pocz?tkowy plan: co drugi rozdzia? mia? by? pisany przeze mnie, pozosta?e przez kobiet?, która jednak z pewnych wzgl?dów na razie zrobi? tego nie mo?e. Autor jest dojrza?ym cz?owiekiem, przynajmniej we w?asnym mniemaniu. Jeszcze kilka lat temu uwa?a?, ?e mo?e walczy? o zmian? ?wiata, co najmniej tego najbli?ej jego osoby, ale koszt walki okaza? si? zbyt wysoki. Leczenie kosztu da?o jemu czas na refleksj? nad swoimi metodami post?powania, które zmieni?y si? ju? bardzo dawno, ale cierpi z powodu ?atki, jak? jemu przyklejono - zbyt gwa?townego w wyra?aniu swoich pogl?dów oraz w walce o ich uwzgl?dnienie przez ?wiat. ?eby da? upust swoim emocjom autor pisze. Para si? troch? poezj?, ale najwi?ksz? satysfakcj? da?o jemu pisanie ksi??ki. Na co dzie? zajmuje si? prac? zawodow?, która obecnie jest ?ród?em jego dochodu, ale i najwi?kszej frustracji. Przede wszystkim jednak inwestuje uczucia, umiej?tno?ci i wszelkie si?y w wychowanie swojego dziecka tak, by w przysz?o?ci by?o lepiej przygotowane na zderzenie z ?wiatem, który nie rozumie ju? samego siebie. Autor wywodzi si? z pokolenia, które bole?nie zderzy?o si? z now? rzeczywisto?ci? prze?omu lat osiemdziesi?tych i dziewi??dziesi?tych, kiedy to dawne idea?y sta?y si? nagle z?em, a dawne z?o przesz?o do fazy istnienia jako idea?y. Odnalezienie si? w tak zmieniaj?cej si? rzeczywisto?ci bylo szczególnym do?wiadczeniem, którego nie powinny ju? prze?ywa? ?adne pokolenia.

Piotr Czajkowski

 • Publisher:
 • e-bookowo.pl
 • ISBN:
 • 9788378590897
 • Language:
 • Polaco
 • Size:
 • Kb
 • Published:
 • October 19, 2012
 • Protection:
 • Sin DRM
 • Romance

Other titles of e-bookowo.pl