Odessa 4.5.0. Borys Tynka

Odessa 4.5.0

By Borys Tynka

Format: ePub  
Protection:Sin DRM
Availability: Instant download

Synopsis

Kod 4.5.0. w wojskowym ?argonie oznacza: wszystko spokojnie. Ksi??ka „Odessa 4.5.0.” opowiada o ?yciu miasta w czasie wojny. W Odessie by?o cicho i spokojnie, ale tylko w porównaniu z innymi ukrai?skimi miastami. Odessa nie by?a nigdy bombardowana tak jak Charków, Mariupol, Kijów czy Miko?ajów. By?o cicho i spokojnie, ale s?owa te bardzo cz?sto autor ksi??ki wykorzystywa? jako swoist? tarcz? przed w?asnym strachem. Ksi??ka opowiada o nim ukazuj?c wszystkie jego s?abo?ci i wady. Opowiada o cz?owieku, który znalaz? si? w nieodpowiednim miejscu i w nieodpowiednim czasie. Historia pierwszych trzech miesi?cy sp?dzonych w Odessie po wybuchu wojny, to historia ca?ego ?ycia autora. Fragment ksi??ki: „23 lutego wysiad?em na peronie dworca kolejowego w Odessie. Wszystko co z?e mia?o dopiero nadej?? nast?pnego ranka. Jeszcze o tym nie wiedzia?em. Udzieli?em wywiadu dziennikarzom radia WNET. Nie wiedzia?em, ?e od jutra b?d? tych wywiadów udziela? praktycznie codziennie. 24 lutego 2022 roku ukrai?skie miasta obudzi?y si? od wybuchów. Naje?d?ca planowa? b?yskawicznie podbi? kraj. Ukrai?cy, jak si? pó?niej oka?e bohatersko stawili opór. Kreml nie by? w stanie zrealizowa? planu szybkiego zaj?cia Ukrainy i dokona? zmiany w?adzy w kraju. G?ówn? przeszkod? dla okupantów sta?a si? jedno?? Ukrai?ców i Si?y Zbrojne Ukrainy. Koszt tego oporu to tysi?ce ofiar w?ród ludno?ci cywilnej, zniszczone losy milionów Ukrai?ców, utrata bliskich, domów, mieszka?, utrata poprzedniego ?ycia. To w?a?nie o tym jest ten dziennik. To jest równie? dziennik o polskich i ukrai?skich wolontariuszach. To g?ównie im go po?wi?cam…”

Borys Tynka

 • Publisher:
 • e-bookowo.pl
 • ISBN:
 • 9788381663373
 • Language:
 • Polaco
 • Size:
 • Kb
 • Published:
 • January 1, 2023
 • Historia / General

Other titles of e-bookowo.pl