Przy progu. Cecylia Grzelka

Przy progu

By Kinga Dole?al-Kijo, Cecylia Grzelka

Format: ePub  
Protection:Sin DRM
Availability: Instant download

Synopsis

Przeczytaj historie naszych przodków Kijów, Durów i ich s?siadów z Byczek, Zapad, P?y?wi, Janis?awic. Mo?e odnajdziesz tam i swoj? przesz?o??, a mo?e tak?e przysz?o??? Sta? przy progu domu, który go?cinnie zaprasza… Recenzje: To historia Zapad i s?siednich wsi, zapisana w postaciach z krwi i ko?ci: Micha?a, Zuzanny, Paw?a, Karola, Jana i tylu innych... Wszystkie one posz?yby w zapomnienie, gdyby nie zosta?y o?ywione na kartach tej ksi??ki. Nie sposób bez wzruszenia doczyta? jej do ko?ca. Ks. Tadeusz Jaros, proboszcz parafii ?w. Wojciecha Biskupa i M?czennika w Makowie Uniwersaln? warto?ci? tej ksi??ki jest niew?tpliwie zwrócenie uwagi na ponadczasowe znaczenie rodziny i wspólnoty Ko?cio?a... Po lekturze poni?szych opowiada? nasuwaj? si? ró?norakie pytania i jest to du?y walor tej publikacji. Ks. Stanis?aw Góraj, proboszcz parafii ?w. Ma?gorzaty Dziewicy i M?czennicy w Janis?awicach Kinga Dole?al-Kijo absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwersytetu Kardyna?a Stefana Wyszy?skiego. Z zawodu filolog, prawnik i t?umaczka j?zyka czeskiego. Z zami?owania genealog, etnolog, historyk i religioznawca. Autorka ksi??ki 330 lat dziejów rodziny Kijo (2017) i artyku?ów w wielu czasopismach. Zawsze pozostaje dumna ze swoich korzeni a inspiracje i si?? do licznych inicjatyw czerpie z do?wiadczania swoich przodków. Cecylia Grzelka absolwentka Zarz?dzania w Pa?stwowej Wy?szej Szkole Zawodowej w Skierniewicach oraz Mened?erskich Studiów Ekonomiczno-Prawnych w Pa?stwowej Uczelni im. Stefana Batorego w Skierniewicach. Mened?er w?asnej osoby, z pasji animator kultury, etnograf, folklorysta, genealog. Z dum? i estym? nosi strój ludowy, wyra?aj?cy jej ksi??ack? to?samo??. Nale?y do Klubu Literackiego SOPeL w Skierniewicach. Pisze proz? i wiersze, przesi?kni?te optymizmem, wiar? i folklorem.

Cecylia Grzelka

 • Publisher:
 • e-bookowo.pl
 • ISBN:
 • 9788381663502
 • Language:
 • Polaco
 • Size:
 • Kb
 • Published:
 • January 1, 2023
 • Cuentos, Leyendas y Fábulas

Other titles of e-bookowo.pl