Kobieta z baga?em. Sonia Nowali?ska

Kobieta z baga?em

By Sonia Nowali?ska

Format: ePub  
Protection:Sin DRM
Availability: Instant download

Synopsis

Akcja powie?ci rozgrywa si? w ma?ym miasteczku Darkwood, na po?udniu Anglii, w hrabstwie Wiltshire. Miejscowo?? jest fikcyjna i panuje w niej spokojna sielska atmosfera. Pewnego dnia, w?ród kamiennych kr?gów Rockcircle, znaleziona zostaje m?oda naga kobieta ze zmasakrowan? twarz?. W mi?dzyczasie detektywi otrzymuj? zg?oszenie o zaginionej dziewczynie, która w nocy, po k?ótni z narzeczonym, uciek?a z domu. Detektyw Alice Baltimore, niedawno awansowana pani komisarz, stara si? wraz ze swoim zespo?em wyja?ni? przyczyn? zagadkowej ?mierci. Tropów jest kilka, cho? doskonale przygotowany zabójca zdaje si? nie pozostawia? po sobie ?adnych ?ladów. Sprawa nie jest tak oczywista, jak mog?aby si? wydawa?. Kim jest morderca? Co sta?o si? motywem zbrodni? Zazdro??, z?o??, porachunki z przesz?o?ci? Akcja bywa zawrotna, a elementy pasuj?ce do uk?adanki mog? w ka?dej chwili run?? jak domek z kart. Sonia Nowali?ska Chocia? na co dzie? pracuje w korporacji, pisanie towarzyszy?o jej, odk?d si?ga pami?ci?. Ju? jako dziecko podj??a pierwsze próby zabawy s?owem i tak powsta? zbiór opowiada? fantastycznych oraz króciutka ksi??eczka pt. „Maja i niezwyk?y klucz”. Czasy liceum by?y dla Soni okresem stawiania pierwszych kroków w poezji. Udzia? w Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim „O strza?? Erosa” przyniós? jej wyró?nienie. W doros?ym ?yciu postanowi?a po??czy? swoj? mi?o?? do opowiadania historii i dalekich woja?y, przez kilka lat zajmuj?c si? copywritingiem dla biura podró?y. W ko?cu przyszed? czas, aby zrealizowa? swoje marzenie i napisa? powie?? kryminaln?. „Kobieta z baga?em” to pierwsza z serii ksi??ek, których akcja toczy si? w malowniczej miejscowo?ci Darkwood, na po?udniu Anglii. W wolnym czasie uwielbia spacerowa? po parku, podró?owa? i spotka? si? z lud?mi. Jest równie? wielk? mi?o?niczk? zwierz?t.

Sonia Nowali?ska

 • Publisher:
 • e-bookowo.pl
 • ISBN:
 • 9788381663250
 • Language:
 • Polaco
 • Size:
 • Kb
 • Published:
 • December 26, 2021
 • Ficción / General

Other titles of e-bookowo.pl