Mów lepiej po angielsku. Matt Hammond

Mów lepiej po angielsku

By Matt Hammond

Format: ePub  
Protection:Sin DRM
Availability: Instant download

Synopsis

This ebook was written by a native speaker of English to help Poles avoid the typical mistakes they always tend to make when they speak English. The author collected these mistakes over a 20 year period of teaching English in Poland. The mistakes, a result of thinking in Polish, are presented in the context of light-hearted, humorous dialogues between Graham, an English guy visiting Poland, and the various people he encounters whilst there. After each dialogue, the reader gets the opportunity to provide a corrected version of each mistake, and is then presented with a detailed explanation of why Poles make these mistakes and how to avoid them. The author still hears these mistakes on a daily basis - even from advanced students - so eliminating them will make you stand out from the crowd and improve the impression you make considerably. Ebook zosta? napisany przez rodowitego Anglika mieszkaj?cego w Polsce, chc?c pomóc Polakom unikn?? typowych dla nich b??dów w j?zyku angielskim. B??dy pochodz? z obserwacji autora, w czasie jego 20 letniej kariery jako nauczyciel j?zyka angielskiego. Ka?dy przyk?ad zawarty w ksi??ce, przedstawiony zosta? w formie dialogu pomi?dzy Grahamem, Anglikiem z wizyt? w Polsce, a ró?nymi lud?mi, których napotyka na swojej drodze. Po ka?dym dialogu, czytelnik dostaje mo?liwo?? samodzielnego poprawienia b??dów, które nast?pnie zostaj? szczegó?owo wyja?nione przez autora, razem ze wskazówkami jak ich unikn??. Je?li ty równie? chcesz unikn?? tych b??dów i sprawia? coraz wi?ksze wra?enie poziomem swojego angielskiego, jest to ksi??ka dla ciebie.

Matt Hammond

 • Publisher:
 • e-bookowo.pl
 • ISBN:
 • 9788381663298
 • Language:
 • Inglés
 • Size:
 • Kb
 • Published:
 • December 26, 2021
 • Estudio de Lengua Extranjera / General

Other titles of e-bookowo.pl