Niewidzialny. Bogusz Dawidowicz

Niewidzialny

By Bogusz Dawidowicz

Format: ePub  
Protection:Sin DRM
Availability: Instant download

Synopsis

Wszyscy lubimy kibicowa? bohaterom poszkodowanym przez los. Niechcianym, wyszydzanym, naznaczonym przez defekty natury fizycznej. Lubimy obserwowa? ich wewn?trzne i zewn?trzne metamorfozy. Pragniemy, ?eby przezwyci??yli pi?trz?ce si? przed nimi problemy i osi?gn?li upragniony cel. Widzimy w nich cz?stk? siebie, wycinek swojej w?asnej walki ze ?wiatem. Ale wyobra?my sobie, ?e przechodz?cy wielk? przemian? bohater – którego mamy wspiera? – jest jednostk? g??boko zaburzon?. Nie jest sympatycznym poczciwcem pokroju Rocky’ego Balboa, czy te? Daniela Larusso. Jest kim?, kto po trosze przywodzi na my?l F. Dolarhyde’a – jednego z protagonistów powie?ci „Czerwony smok” T. Harrisa, twórcy Hannibala Lectera. Albo nieco bardziej swojsk? wersj? Patricka Batemana, antybohatera „American Psycho” B. E. Ellisa z domieszk? Edwarda Kempera i Tony’ego Soprano. Kim? w pewnym stopniu podobnym do wcze?niej wymienionych, ale te? zupe?nie innym, bo i wychowanym na innym kontynencie, innym kraju, innym ?wiecie. Kim?, kto wzorce zachowania zaczerpn?? wprost z filmów z kaset VHS i wci?? ?yje tym dzieci?cym eskapizmem. Kto?, komu nigdy nie dane by?o w pe?ni emocjonalnie dojrze?. I nie mo?na go za to do ko?ca obwinia?. Czy b?dziemy w stanie wybaczy? mu przemoc, k?amstwa, manipulacje i kradzie? to?samo?ci tylko dlatego, ?e dzieci?stwo do?wiadczy?o go tak mocno? Czy szale?cza mi?o?? b?dzie jakimkolwiek usprawiedliwieniem najci??szej ze zbrodni? A z drugiej strony czy da si? trzyma? kciuki za organa ?cigania w sytuacji, gdy ich przedstawiciele s? niemal równie odpychaj?cy co ?cigany? A mo?e równie z?y – co nasz (anty)bohater – jest ca?y ?wiat? Czy zwyk?y cz?owiek jest w stanie uciec przed wp?ywem wielkiej polityki? Ustrzec si? przed spiral? nienawi?ci i nieporozumie? nakr?canych przez polityków, media, ró?ne grupy etniczne oraz religijne? A je?eli nie da si? przed tym uciec, to mo?e da si? to wykorzysta? do w?asnych celów? „Niewidzialny” to thriller psychologiczny z elementami romansu, krymina?u i powie?ci political fiction. W samej powie?ci znajdziesz jeszcze wi?cej trudnych pyta?. Ale mo?emy obieca?, ?e dostarczy te? sporo ca?kiem satysfakcjonuj?cych odpowiedzi.  

Bogusz Dawidowicz

 • Publisher:
 • e-bookowo.pl
 • ISBN:
 • 9788381662093
 • Language:
 • Polaco
 • Size:
 • Kb
 • Published:
 • December 27, 2020
 • Ficción / General

Other titles of e-bookowo.pl